Search result for

storm

(105 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storm-, *storm*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storm    [N] พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm    [N] การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour
storm    [N] การแสดงออกอย่างรุนแรง, See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง, Syn. outburst, rag
storm    [N] การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm    [VI] จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm    [VT] จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm    [VI] โกรธอย่างรุนแรง, See also: ถลันออกไปด้วยความโกรธ, Syn. rush, stamp
storm    [VI] โหมกระหน่ำ, See also: พัดอย่างรุนแรง, Syn. bluster, rag
stormy    [ADJ] มีพายุ, See also: ราวกับพายุ, Syn. blustery, raging, windy
stormy    [ADJ] รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stormพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Storm sewersท่อระบายน้ำฝน [TU Subject Heading]
storm surgeคลื่นพายุซัดฝั่ง, คลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Storm surges คลื่นพายุซัดฝั่ง [TU Subject Heading]
Stormsพายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormIt was because of the storm that the trains the trains were halted.
stormIt seems that there will be a storm soon.
stormAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
stormThe goat Mei, who ran into a pitch-black mountain hut on a stormy night.
stormThis is the worst storm in ten years.
stormBefore we knew where we were, the dust storm was on us.
stormMany people in Africa were killed as a result of the storm.
stormThe storm laid the village flat.
stormThe oak tree remained standing after the storm.
stormThe storm abated.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
rainstorm(เรน'สทอร์ม) n. พายุฝน
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)
snowstormn. พายุหิมะ,การกวนน้ำนมเนย
thunderstormn. พายุฝน,ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
storm(n) ลมมรสุม,พายุ,การระดมยิง,ความโกลาหล
storm(vi,vt) ระดมยิง,เข้าโจมตี,โหมกระหน่ำ,พูดรุนแรง
stormy(adj) รุนแรง,มีพายุจัด,ดุเดือด,โกลาหล
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
snowstorm(n) พายุหิมะ
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม    [N] monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
วาตภัย    [N] storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ    [N] storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count unit: ลูก, Thai definition: ลมที่พัดแรงมาก
ลมแดง    [N] windstorm, See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm, Thai definition: ลมพายุที่พัดแรงจัด
ลมพายุ    [N] storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
ตะเกียงเจ้าพายุ    [N] storm lantern, See also: paraffin lamp, Example: เขาเขียนจดหมายถึงคนรักภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุ, Thai definition: ตะเกียงใช้น้ำมัน จุดไส้ในครอบแก้ว
ตะเกียงรั้ว    [N] barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ทะยาน    [V] rush, See also: storm, charge, Syn. กระโจน, เผ่นโผน, Example: เสือทะยานเข้าใส่ศัตรูอย่างสุดกำลัง, Thai definition: เผ่นขึ้นไป, โผนเข้าใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าคะนอง[n.] (fākhanøng) EN: thunder ; thunderstorm   FR: orage [m]
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
การระดมความคิด[n. exp.] (kān radom khwāmkhit) EN: brainstorming   FR: brainstorming [m] (anglic.)
การระดมสมอง[n. exp.] (kān radom samøng) EN: brainstorming   FR: brainstorming [m] (anglic.)
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest   FR: tempête [f]
น้ำขึ้นจากพายุ[n. exp.] (nāmkheun jāk phāyu) EN: storm surge   
นกกระสาคอขาวปากแดง[n. exp.] (nok krasā khø khāo pāk daēng) EN: Storm's Stork   FR: Cigogne de Storm [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STORM    S T AO1 R M
STORMS    S T AO1 R M Z
STORMY    S T AO1 R M IY0
STORMER    S T AO1 R M ER0
STORMED    S T AO1 R M D
STORM'S    S T AO1 R M Z
STORMES    S T AO1 R M Z
STORMENT    S T AO1 R M AH0 N T
STORMING    S T AO1 R M IH0 NG
STORMONT    S T AO1 R M OW0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storm    (v) (s t oo1 m)
storms    (v) (s t oo1 m z)
stormy    (j) (s t oo1 m ii)
stormed    (v) (s t oo1 m d)
stormier    (j) (s t oo1 m i@ r)
stormily    (a) (s t oo1 m i l ii)
storming    (v) (s t oo1 m i ng)
stormiest    (j) (s t oo1 m i i s t)
storm-cone    (n) - (s t oo1 m - k ou n)
stormproof    (j) (s t oo1 m p r uu f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturmflut {f}storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl}storm | storms [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit {f}storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmsignal {n} | Sturmsignale {pl}storm signal | storm signals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
コップの中の嵐[コップのなかのあらし, koppu nonakanoarashi] (exp) storm in a teacup [Add to Longdo]
サンドストーム[, sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
ストーム[, suto-mu] (n) storm; (P) [Add to Longdo]
ファイアストーム[, faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]
ブレーンストーミング[, bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming [Add to Longdo]
ブレインストーム;ブレーンストーム[, bureinsuto-mu ; bure-nsuto-mu] (n) brainstorm [Add to Longdo]
ブレスト[, buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P) [Add to Longdo]
ブロードキャストストーム[, buro-dokyasutosuto-mu] (n) {comp} broadcast storm [Add to Longdo]
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风[bào fēng, ㄅㄠˋ ㄈㄥ, / ] storm wind; storm (force 11 wind) [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] storm; gale; strong wind; flurry; blast [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc) [Add to Longdo]
风暴潮[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ, / ] storm surge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, n. [AS. storm; akin to D. storm, G. sturm, Icel.
   stormr; and perhaps to Gr. ? assault, onset, Skr. s? to flow,
   to hasten, or perhaps to L. sternere to strew, prostrate (cf.
   {Stratum}). [root]166.]
   1. A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind,
    rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often,
    a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied
    with wind or not.
    [1913 Webster]
 
       We hear this fearful tempest sing,
       Yet seek no shelter to avoid the storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent agitation of human society; a civil, political,
    or domestic commotion; sedition, insurrection, or war;
    violent outbreak; clamor; tumult.
    [1913 Webster]
 
       I will stir up in England some black storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her sister
       Began to scold and raise up such a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous
    force; violence.
    [1913 Webster]
 
       A brave man struggling in the storms of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A violent assault on a fortified place; a furious
    attempt of troops to enter and take a fortified place by
    scaling the walls, forcing the gates, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Storm is often used in the formation of self-explained
      compounds; as, storm-presaging, stormproof,
      storm-tossed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Anticyclonic storm} (Meteor.), a storm characterized by a
    central area of high atmospheric pressure, and having a
    system of winds blowing spirally outward in a direction
    contrary to that cyclonic storms. It is attended by low
    temperature, dry air, infrequent precipitation, and often
    by clear sky. Called also {high-area storm},
    {anticyclone}. When attended by high winds, snow, and
    freezing temperatures such storms have various local
    names, as {blizzard}, {wet norther}, {purga}, {buran},
    etc.
 
   {Cyclonic storm}. (Meteor.) A cyclone, or low-area storm. See
    {Cyclone}, above.
 
   {Magnetic storm}. See under {Magnetic}.
 
   {Storm-and-stress period} [a translation of G. sturm und
    drang periode], a designation given to the literary
    agitation and revolutionary development in Germany under
    the lead of Goethe and Schiller in the latter part of the
    18th century.
 
   {Storm center} (Meteorol.), the center of the area covered by
    a storm, especially by a storm of large extent.
 
   {Storm door} (Arch.), an extra outside door to prevent the
    entrance of wind, cold, rain, etc.; -- usually removed in
    summer.
 
   {Storm path} (Meteorol.), the course over which a storm, or
    storm center, travels.
 
   {Storm petrel}. (Zool.) See {Stormy petrel}, under {Petrel}.
    
 
   {Storm sail} (Naut.), any one of a number of strong, heavy
    sails that are bent and set in stormy weather.
 
   {Storm scud}. See the Note under {Cloud}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tempest; violence; agitation; calamity.
 
   Usage: {Storm}, {Tempest}. Storm is violent agitation, a
      commotion of the elements by wind, etc., but not
      necessarily implying the fall of anything from the
      clouds. Hence, to call a mere fall or rain without
      wind a storm is a departure from the true sense of the
      word. A tempest is a sudden and violent storm, such as
      those common on the coast of Italy, where the term
      originated, and is usually attended by a heavy rain,
      with lightning and thunder.
      [1913 Webster]
 
         Storms beat, and rolls the main;
         O! beat those storms, and roll the seas, in
         vain.               --Pope.
      [1913 Webster]
 
         What at first was called a gust, the same
         Hath now a storm's, anon a tempest's name.
                          --Donne.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. t. [imp. & p. p. {Stormed}; p. pr. & vb. n.
   {Storming}.] (Mil.)
   To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls,
   forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a
   fortified town.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. i. [Cf. AS. styrman.]
   1. To raise a tempest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To blow with violence; also, to rain, hail, snow, or the
    like, usually in a violent manner, or with high wind; --
    used impersonally; as, it storms.
    [1913 Webster]
 
   3. To rage; to be in a violent passion; to fume.
    [1913 Webster]
 
       The master storms, the lady scolds.  --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 storm
   n 1: a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on
      the Beaufort scale) and precipitation and thunder and
      lightning [syn: {storm}, {violent storm}]
   2: a violent commotion or disturbance; "the storms that had
     characterized their relationship had died away"; "it was only
     a tempest in a teapot" [syn: {storm}, {tempest}]
   3: a direct and violent assault on a stronghold
   v 1: behave violently, as if in state of a great anger [syn:
      {ramp}, {rage}, {storm}]
   2: take by force; "Storm the fort" [syn: {storm}, {force}]
   3: rain, hail, or snow hard and be very windy, often with
     thunder or lightning; "If it storms, we'll need shelter"
   4: blow hard; "It was storming all night"
   5: attack by storm; attack suddenly [syn: {storm}, {surprise}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STORM
     Statistically-Oriented Matrix Program
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 storm
   storm
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 storm
   storm
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 storm [stɔrm]
   storm
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top