ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand pat

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand pat-, *stand pat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stand pat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stand pat*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand pat[PHRV] ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด), See also: ยืนกราน, ยืนยัน, Syn. stand patter, hold firm

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dealer's got a six up, you're holding 12.Ich gebe dir einen Hinweis. Der Geber hat einen six-up. Du hältst 12. Hit or stand patHarry's Will (1990)
Cody?Well, stand pat... Cody? Harry's Will (1990)
Finally, to end the programme, Pat Boone got up and sang There's a Gold Mine in the Sky and 20,000 Jews joined the Air Force.Schließlich, um das Programm zu beenden, stand Pat Boone auf und sang Es gibt eine Goldmine im Himmel, und 20.000 Juden gingen zur Air Force. School Ties (1992)
It looks like Patricia just got herself a direct line... to her dead boyfriend as soon as she was released five years ago.Anscheinend stand Patricia direkt mit ihrem toten Freund in Verbindung, als sie vor 5 Jahren freigelassen wurde. The Frighteners (1996)
And then on the other side was Pat Buchanan.Rechts stand Pat Buchanan. Paula Scher: Graphic Design (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stand pat
      v 1: refuse to abandon one's opinion or belief [syn: {stand
           pat}, {stand firm}, {hold firm}, {stand fast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top