ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spill out

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spill out-, *spill out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spill out[PHRV] ทำให้ล้นออก, See also: ทำให้หกจาก
spill out[PHRV] เล่าเรื่อง, See also: เล่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kintner boy spill out all over the dock.ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี่ เเล้วดูปลานั่นถูกผ่า... เเล้วก็เห็นเจ้าหนูคินท์เนอร์ ร่วงตุ้บลงมาบนท่าเรือนี่ Jaws (1975)
Always running around, letting my son's seeds spill out.ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ของลูกชายฉัน หลุดออกมาหมด The Joy Luck Club (1993)
And a tide of anger and retribution will spill out into the night.และช่วงเวลาแห่งการโกรธแค้นและการตามล่าจะเกิดขึ้นในคืนนั้น Underworld (2003)
The gutting causes the intestines to spill out.การคว้านท้องเป็นสาเหตุทำให้ไส้ไหลออกมา 52 Pickup (2008)
# Some overflow and spill out like waves ## Some overflow and spill out like waves # Pilot (2008)
So kids spill out of the motel toward the cars.เด็กล้นออกมาจากโรงแรม จนถึงที่จอดรถ Proof (2011)
Will the violence continue to spill out onto the street?ตอนนี้ท้องถนน เต็มไปด้วยความรุนแรงงั้นเหรอ The Green Hornet (2011)
So much so that one night after too many shots of Tequila, you called Laura and you let it all spill out.มากเสียจนคืนหนึ่งหลังจาก ที่คุณดื่มเตกิล่าไปหลายแก้ว คุณโทร.หาลอร่า และ คุณก็หลุดพุดออกมาหมด Dial M for Mayor (2012)
# The chills that you spill out my back keep me fill #The chills that you spill out my back keep me fill Re-launch (2012)
The only way to relieve the pressure is to open the floodgates and let it spill out.ทางเดียวที่จะบรรเทาความกดดันนั้นได้ คือเปิดประตูระบายมันออกไป ปล่อยให้มันทะลักออกมา Sunshine and Frosty Swirl (2012)
And so to this day, people keep pulling wishbones apart, hoping that magic will spill out of them.ทำให้ทุกวันนี้ ผู้คนต่างก็ยังพากันหักวิชโบน หวังเพียงว่าจะได้รับเวทมนต์บ้าง The Serpent (2013)
Maybe it'll spill out in the car.มันจะหกใส่รถ From the Land of the Moon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spill outIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท[v.] (thē) EN: pour out ; spill out   FR: verser ; déverser
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  spill out
      v 1: be disgorged; "The crowds spilled out into the streets"
           [syn: {spill over}, {spill out}, {pour out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top