ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solitary

S AA1 L AH0 T EH2 R IY0   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solitary-, *solitary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solitary[ADJ] โดดเดี่ยว, See also: ลำพัง, Syn. alone, lonely, sole, only, Ant. attended, social
solitary[N] ผู้สันโดษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solitary(ซอล'ลิเทอรี) adj. โดดเดี่ยว,อันเดียว,สันโดษ,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,เงียบสงัด n. ผู้ที่อยู่คนเดียว,ผู้ที่อยู่สัน-โดษ,การขังเดี่ยว, See also: solitarily adv. solitariness n. solitary confinement การขังเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
solitary(adj) เปลี่ยว,อยู่ลำพัง,สันโดษ,โดดเดี่ยว,อ้างว้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solitary-เดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solitaryเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
solitary confinementการขังเดี่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solitary coral; cup coral; horn coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's in solitary confinement somewhere.เขาขังเดี่ยวใน บางแห่ง In the Name of the Father (1993)
- I'm afraid I'm interrupting your solitary reverie.-ผมเกรงว่าผมกำลังขัดจังหวะห้วงคำนึงส่วนตัวของคุณ Episode #1.6 (1995)
Ten years and not one single solitary word from you ?10 ปีที่ฉันไม่ได้ยิน จากคุณสักคำเดียว The Legend of Bagger Vance (2000)
Last week, I saw a purple martin... and the week before that, I saw a solitary vireo.อาทิตย์ที่แล้ว หนูเห็นนกนางแอ่นสีม่วง และสัปดาห์ก่อนนู้น หนูเห็นนกโซลิแทรี่วิรีโอ The Woodsman (2004)
- A solitary vireo?- โซลิแทรี่วิรีโอเหรอ The Woodsman (2004)
Without the groups' strength, the solitary is condemned.ไม่มีพวก อยู่ โดดเดี่ยว จะประสบชะตากรรม March of the Penguins (2005)
I can't remember how many times I put Linder in solitary for causing trouble with us.ฉันจำไม่ได้ว่าต้องจับลินเดอร์ เข้าห้องขังเดี่ยวไม่รู้ต่อกี่ครั้ง เพราะเขาสร้างปัญหา Extreme Aggressor (2005)
- Careful with this one. - "Cain Marko. Solitary confinement."ฟังนี่สิ "นักโทษต้องอยู่นิ่งๆ ตลอดเวลา" X-Men: The Last Stand (2006)
Yes, you know, I-I think I have finally gotten used to my solitary existence.ใช่ รู้มัยผมคอดว่า ในที่สุดผมก็เริ่มชิน ที่ผมจะอยู่โดยลำพัง(โดดเดี่ยว) Dr. Feelgood (2007)
- Yeah. - I mean,nobody would ever possibly believe, not for a single solitary moment,ใช่ ผมหมายความว่า คงไม่มีใครเชื่อหรอก Ending Happy (2007)
I mean not for a single solitary moment, that you,that I,that Happy... oh,come here, baby,baby,come.ผมหมายความว่าไม่แม้แต่วินาทีเดียว ที่คุณ ที่ผม ที่แฮปปี้... โอ้ มานี่สิที่รัก ที่รักมาสิ โอ้ Ending Happy (2007)
Solitary confinement.ขังเดี่ยว Complications (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solitaryHe likes to take a solitary walk.
solitaryIf you are idle, be not solitary, if you are solitary, be not idle.
solitaryI like a solitary walk.
solitaryShe led a solitary life.
solitaryShe lives a solitary life in a remote part of Scotland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันโดษ[ADJ] solitary, See also: reclusive, isolated, Example: เป็นคนสันโดษอย่างเขาก็สบายดี ไม่ต้องดิ้นรนทะเยอทะยาน, Thai definition: เกี่ยวกับความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เปลี่ยว[ADJ] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: เขามองลูกชายที่เดินไปตามถนนสายเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหลายอย่าง, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน
เปลี่ยว[V] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: ถนนที่เข้าบ้านนั้นเปลี่ยวก็จริงแต่ก็พออาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสองข้างทางเป็นระยะๆ, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
เอกา[adj.] (ēkā) EN: alone ; single ; one ; solitary   
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka-) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary   
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary   FR: être seul
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated   FR: solitaire ; isolé
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty   FR: seul ; solitaire
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLITARY S AA1 L AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solitary (j) sˈɒlɪtriː (s o1 l i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤胆英雄[gū dǎn yīng xióng, ㄍㄨ ㄉㄢˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, / ] solitary hero; maverick, #89,923 [Add to Longdo]
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] solitary wasp, #99,630 [Add to Longdo]
孤胆[gū dǎn, ㄍㄨ ㄉㄢˇ, / ] solitary hero; maverick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenbrötler {m} | Eigenbrötler {pl}solitary person | solitary people [Add to Longdo]
Einzelzelle {f} | Einzelzellen {pl}solitary cell | solitary cells [Add to Longdo]
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement [Add to Longdo]
Grausteißtinamu {m} [ornith.]Solitary Tinamou [Add to Longdo]
Einsiedlerbekassine {f} [ornith.]Solitary Snipe [Add to Longdo]
Einsamer Wasserläufer {m} [ornith.]Solitary Sandpiper [Add to Longdo]
Graukopfvireo {m} [ornith.]Solitary Vireo [Add to Longdo]
Stahlkassike {f} [ornith.]Solitary Cacique [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P) [Add to Longdo]
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P) [Add to Longdo]
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey [Add to Longdo]
一本松[いっぽんまつ, ipponmatsu] (n) solitary pine tree [Add to Longdo]
一本杉[いっぽんすぎ, ipponsugi] (n) (a) solitary cryptomeria tree [Add to Longdo]
魚影[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.) [Add to Longdo]
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying) [Add to Longdo]
孤舟[こしゅう, koshuu] (n) solitary boat [Add to Longdo]
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solitaire \Sol`i*taire"\, n. [F. See {Solitary}.]
   1. A person who lives in solitude; a recluse; a hermit.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A single diamond in a setting; also, sometimes, a precious
    stone of any kind set alone.
    [1913 Webster]
 
       Diamond solitaires blazing on his breast and wrists.
                          --Mrs. R. H.
                          Davis.
    [1913 Webster]
 
   3. A game which one person can play alone; -- applied to many
    games of cards, etc.; also, to a game played on a board
    with pegs or balls, in which the object is, beginning with
    all the places filled except one, to remove all but one of
    the pieces by "jumping," as in draughts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.)
    (a) A large extinct bird ({Pezophaps solitaria}) which
      formerly inhabited the islands of Mauritius and
      Rodrigeuz. It was larger and taller than the wild
      turkey. Its wings were too small for flight. Called
      also {solitary}.
    (b) Any species of American thrushlike birds of the genus
      {Myadestes}. They are noted their sweet songs and
      retiring habits. Called also {fly-catching thrush}. A
      West Indian species ({Myadestes sibilans}) is called
      the {invisible bird}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solitary \Sol"i*ta*ry\, n.
   One who lives alone, or in solitude; an anchoret; a hermit; a
   recluse.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solitary \Sol"i*ta*ry\, a. [L. solitarius, fr. solus alone: cf.
   F. solitaire. See {Sole}, a., and cf. {Solitaire}.]
   1. Living or being by one's self; having no companion
    present; being without associates; single; alone; lonely.
    [1913 Webster]
 
       Those rare and solitary, these in flocks. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Hie home unto my chamber,
       Where thou shalt find me, sad and solitary. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed, passed, or endured alone; as, a solitary
    journey; a solitary life.
    [1913 Webster]
 
       Satan . . . explores his solitary flight. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not much visited or frequented; remote from society;
    retired; lonely; as, a solitary residence or place.
    [1913 Webster]
 
   4. Not inhabited or occupied; without signs of inhabitants or
    occupation; desolate; deserted; silent; still; hence,
    gloomy; dismal; as, the solitary desert.
    [1913 Webster]
 
       How doth the city sit solitary, that was full of
       people.                --Lam. i. 1.
    [1913 Webster]
 
       Let that night be solitary; let no joyful voice come
       therein.               --Job iii. 7.
    [1913 Webster]
 
   5. Single; individual; sole; as, a solitary instance of
    vengeance; a solitary example.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) Not associated with others of the same kind.
    [1913 Webster]
 
   {Solitary ant} (Zool.), any solitary hymenopterous insect of
    the family {Mutillidae}. The female of these insects is
    destitute of wings and has a powerful sting. The male is
    winged and resembles a wasp. Called also {spider ant}.
 
   {Solitary bee} (Zool.), any species of bee which does not
    form communities.
 
   {Solitary sandpiper} (Zool.), an American tattler ({Totanus
    solitarius}).
 
   {Solitary snipe} (Zool.), the great snipe. [Prov. Eng.]
 
   {Solitary thrush} (Zool.) the starling. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solitary
   adj 1: characterized by or preferring solitude; "a lone wolf";
       "a lonely existence"; "a man of a solitary disposition";
       "a solitary walk" [syn: {lone(a)}, {lonely(a)},
       {solitary}]
   2: of plants and animals; not growing or living in groups or
     colonies; "solitary bees" [syn: {nongregarious}, {nonsocial},
     {solitary}]
   3: lacking companions or companionship; "he was alone when we
     met him"; "she is alone much of the time"; "the lone skier on
     the mountain"; "a lonely fisherman stood on a tuft of
     gravel"; "a lonely soul"; "a solitary traveler" [syn:
     {alone(p)}, {lone(a)}, {lonely(a)}, {solitary}]
   4: being the only one; single and isolated from others; "the
     lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an
     only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a solitary
     instance of cowardice"; "a solitary speck in the sky" [syn:
     {lone(a)}, {lonesome(a)}, {only(a)}, {sole(a)},
     {solitary(a)}]
   5: devoid of creatures; "a lonely crossroads"; "a solitary
     retreat"; "a trail leading to an unfrequented lake" [syn:
     {lonely}, {solitary}, {unfrequented}]
   n 1: confinement of a prisoner in isolation from other
      prisoners; "he was held in solitary" [syn: {solitary
      confinement}, {solitary}]
   2: one who lives in solitude [syn: {hermit}, {recluse},
     {solitary}, {solitudinarian}, {troglodyte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top