ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soliciting

S AH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soliciting-, *soliciting*, solicit
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ... V for Vendetta (2005)
You make a habit out of soliciting sex from prostitutes?คุณเป็นคนชอบซื้อบริการจากหญิงโสเภณีรึเปล่า? Cheating Death (2008)
But soliciting business at a christmas party?แต่การมาเรียกร้องความสนใจในงานเลี้ยงคริสต์มาสแบบนี้น่ะ Boom Crunch (2009)
It should come as no surprise that the rumor I was soliciting sex for money spread around the school faster than...แล้วข่าวลือเรื่องที่ฉัน กลายเป็นสาวไซด์ไลน์... ... ก็แพร่ไปทั่วโรงเรียน เร็วกว่า... Easy A (2010)
I know you're not soliciting in my establishment.คุณคงไม่ได้มาหากำไรจากผมนะ Can't See the Fae-Rest (2011)
When mine wanted to sell wrapping paper here, you said there was a no soliciting policy at work.ทีลูกผมอยากจะมาขายกระดาษห่อที่นี่ คุณบอกว่าไม่มีนโยบาย ให้มาขายของในที่ทำงาน The Hose (2012)
So our suspect had a prior for soliciting two years ago, right?งั้นผู้ต้องสงสัยของเรา มีคดีเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหม The Balloonman (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITING S AH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soliciting (v) sˈəlˈɪsɪtɪŋ (s @1 l i1 s i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicit \So*lic"it\, v. t. [imp. & p. p. {Solicited}; p. pr. &
   vb. n. {Soliciting}.] [F. sollicier, L. sollicitare,
   solicitare, -atum, fr. sollicitus wholly (i. e., violently)
   moved; sollus whole + citus, p. p. of ciere to move, excite.
   See {Solemn}, {Cite}.]
   1. To ask from with earnestness; to make petition to; to
    apply to for obtaining something; as, to solicit person
    for alms.
    [1913 Webster]
 
       Did I solicit thee
       From darkness to promote me?     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to obtain; to seek; to plead for; as, to
    solicit an office; to solicit a favor.
    [1913 Webster]
 
       I view my crime, but kindle at the view,
       Repent old pleasures, and solicit new. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To awake or excite to action; to rouse desire in; to
    summon; to appeal to; to invite.
    [1913 Webster]
 
       That fruit . . . solicited her longing eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sounds and some tangible qualities solicit their
       proper senses, and force an entrance to the mind.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To urge the claims of; to plead; to act as solicitor for
    or with reference to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Should
       My brother henceforth study to forget
       The vow that he hath made thee, I would ever
       Solicit thy deserts.         --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. To disturb; to disquiet; -- a Latinism rarely used.
    [1913 Webster]
 
       Hath any ill solicited thine ears?  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       But anxious fears solicit my weak breast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Syn. To beseech; ask; request; crave; supplicate;
     entreat; beg; implore; importune. See {Beseech}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top