ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich äußern

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich äußern-, *sich äußern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sich äußern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sich äußern*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was hoping you'd be a little more vocal. Any thoughts?Ich hoffte, Sie würden sich äußernDark Frontier, Part I (1999)
Marshal. Marshal,youfeel up to making a statement?Marshal, möchten Sie sich äußern15 Minutes (2001)
It is up to him to judge this charming object.Er selbst muss sich äußern zu diesem überaus bezaubernden Objekt. Platée (2002)
Anyone can speak but you stay polite, ok.Jeder kann sich äußern, wenn er es höflich tut. The Class (2008)
I'd like for you to provide a forum for his voice to be heard.Ich hätte gern, dass Sie ihm ein Forum bieten, damit er sich äußern kann. Laid Bare (2011)
I felt so happy that he'd finally been heard.Ich war froh, dass er sich äußern konnte. Episode #4.2 (2013)
I got something to say.- Wollen Sie sich äußernGet the Rope (2014)
Yes, you can speak to them, but how are we supposed to trust your opinion about them when you clearly don't trust yourself?Ja, zu denen können Sie sich äußern, aber wie können wir Ihrem Gutachten in dieser Hinsicht vertrauen, wenn Sie sich offensichtlich selbst nicht trauen? Buried Secrets (2014)
[Zapping]Lasst die Geister sich äußernElectricity (2014)
But if you barge in, you force the other party to talk before they might be ready.So muss die andere Partei sich äußern, bevor sie bereit dazu ist. The Loophole (2016)
Then let all speak.Dann sollen alle sich äußernFor Whom the Bell Tolls (1943)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrücken; äußern; zum Ausdruck bringen | ausdrückend; äußernd | ausgedrückt; geäußert | nicht ausgedrückt | sich ausdrücken; sich äußernto express | expressing | expressed | unexpressed | to express oneself [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top