ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shyly

SH AY1 L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shyly-, *shyly*, shy
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shylyDad looked at Mom shyly.
shylyShe glanced shyly at him.
shylyShe glanced shyly at the young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
กะเรี่ยกะราด[ADV] shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
เจี๋ยมเจี้ยม[ADV] shyly, Syn. อาย, เขิน, Example: เขารีบเข้ามานั่งยิ้มเจี๋ยมเจี้ยมตรงหน้าเตรียมฟังเพลง, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทมีอาการเก้อเขิน, กึ่งอายกึ่งกระดาก
เหนียม[ADV] shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[adv.] (karīakarāt) EN: shyly ; bashfully   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHYLY SH AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shyly (a) ʃˈaɪliː (sh ai1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shyly \Shy"ly\, adv.
   In a shy or timid manner; not familiarly; with reserve.
   [Written also {shily}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shyly
   adv 1: in a shy or timid or bashful manner; "he smiled shyly"
       [syn: {shyly}, {timidly}, {bashfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top