ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

showy

SH OW1 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -showy-, *showy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
showy(adj) น่าประทับใจ
showy(adj) โอ้อวด, See also: ชอบวางท่า, อวดตัว, Syn. gaudy, ostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด, ชอบแสดง, หยิ่งยะโส, วางท่า, อวดอ้าง, เอิกเกริก., Syn. glaring

English-Thai: Nontri Dictionary
showy(adj) สะดุดตา, โก้, หรูหรา, ฉูดฉาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
showySince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.
showyThis showy dress isn't appropriate for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โอ่(adj) showy, See also: bragging, boastful, exaggerated, Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้, Example: คนขี้โอ่คุยกับใครก็มีแต่คนรำคาญ, Thai Definition: ที่ชอบพูดยกตนหรือพูดโอ้อวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[chutchāt] (adj) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOWY SH OW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showy (j) ʃˈouiː (sh ou1 ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prächtig; großartig; auffällig { adj } | prächtiger; auffälliger | am prächtigsten; am auffälligstenshowy | showier | showiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
伊達着[だてぎ, dategi] (n) showy clothes [Add to Longdo]
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na, n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P) [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na, n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance [Add to Longdo]
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy [Add to Longdo]
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Showy \Show"y\, a. [Compar. {Showier}; superl. {Showiest}.]
   Making a show; attracting attention; presenting a marked
   appearance; ostentatious; gay; gaudy.
   [1913 Webster]
 
      A present of everything that was rich and showy.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Splendid; gay; gaudy; gorgeous; fine; magnificent;
     grand; stately; sumptuous; pompous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 showy
   adj 1: marked by ostentation but often tasteless; "a cheap showy
       rhinestone bracelet"; "a splashy half-page ad" [syn:
       {flamboyant}, {showy}, {splashy}]
   2: displaying brilliance and virtuosity
   3: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]
   4: superficially attractive and stylish; suggesting wealth or
     expense; "a glossy TV series" [syn: {glossy}, {showy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top