ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shoal

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoal-, *shoal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoal[N] ฝูงปลา
shoal[N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง
shoal[N] หาดตื้น, Syn. bank, shoal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง

English-Thai: Nontri Dictionary
shoal(adj) ตื้นเขิน
shoal(n) สันดอน,ที่ตื้น,หินโสโครก,ฝูง
shoal(vi) จับกลุ่ม,มารวมกัน,อยู่เป็นฝูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, shoals on every side.กัปตัน มีสันดอนรอบทุกด้าน Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัจฉาชาติ[N] shoal of fish, See also: school of fish, Syn. พวกปลา, ฝูงปลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish   FR: banc de poissons [m]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
มัจฉาชาติ[n.] (matchāchāt) EN: shoal of fish   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOALS SH OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoal (v) ʃˈoul (sh ou1 l)
shoals (v) ʃˈoulz (sh ou1 l z)
shoaled (v) ʃˈould (sh ou1 l d)
shoaling (v) ʃˈoulɪŋ (sh ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischschwarm {m}shoal of fish [Add to Longdo]
Schwarm {m}; Schar {f} | Schwärme {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]
Untiefe {f} | Untiefen {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P) [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P) [Add to Longdo]
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, a. [Cf. {Shallow}; or cf. G. scholle a clod,
   glebe, OHG. scollo, scolla, prob. akin to E. shoal a
   multitude.]
   Having little depth; shallow; as, shoal water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, n.
   1. A place where the water of a sea, lake, river, pond, etc.,
    is shallow; a shallow.
    [1913 Webster]
 
       The depth of your pond should be six feet; and on
       the sides some shoals for the fish to lay their
       span.                 --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey, that once trod the ways of glory,
       And sounded all the depths and shoals of honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sandbank or bar which makes the water shoal.
    [1913 Webster]
 
       The god himself with ready trident stands,
       And opes the deep, and spreads the moving sands,
       Then heaves them off the shoals.   --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, v. i.
   To become shallow; as, the color of the water shows where it
   shoals.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, n. [AS. scolu, sceolu, a company, multitude,
   crowd, akin to OS. skola; probably originally, a division,
   and akin to Icel. skilja to part, divide. See {Skill}, and
   cf. {School}. of fishes.]
   A great multitude assembled; a crowd; a throng; -- said
   especially of fish; as, a shoal of bass. "Great shoals of
   people." --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Beneath, a shoal of silver fishes glides. --Waller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, v. t.
   To cause to become more shallow; to come to a more shallow
   part of; as, a ship shoals her water by advancing into that
   which is less deep. --Marryat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, v. i. [imp. & p. p. {Shoaled}; p. pr. & vb. n.
   {Shoaling}.]
   To assemble in a multitude; to throng; as, the fishes shoaled
   about the place. --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoal
   n 1: a sandbank in a stretch of water that is visible at low
      tide
   2: a stretch of shallow water [syn: {shoal}, {shallow}]
   3: a large group of fish; "a school of small glittering fish
     swam by" [syn: {school}, {shoal}]
   v 1: make shallow; "The silt shallowed the canal" [syn:
      {shallow}, {shoal}]
   2: become shallow; "the lake shallowed over time" [syn:
     {shallow}, {shoal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top