Search result for

shingle

(56 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shingle-, *shingle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shingle[N] แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือฝาผนังทำด้วยไม้หรือน้ำมันดิน
shingle[N] ทรงผมสั้นของผู้หญิง
shingle[VT] มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน
shingle[VT] ตัดผมสั้น, Syn. trim, cut
shingle[N] กรวดตามชายหาดหรือฝั่งแม่น้ำ
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore
shingle[VT] หลอมอัด, See also: ตีอัด, กดบีบ
shingles[N] โรคงูสวัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster

English-Thai: Nontri Dictionary
shingle(n) กรวด,ไม้บาง,ป้ายเล็กๆ
shingle(vt) มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด
เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Shingles (Disease)งูสวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, once I'm done fixing Mrs. Mayer's shingles,เดี๋ยวพอผมซ่อมหลังคาให้คุณไมเยอร์เสร็จ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I think there's a loose shingle on my roof.ฉันคิดว่ากระเบื้องบนหลังคาของฉันมันเขยื้อน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Well, how about this-- I fix your shingle, and when I'm done, you can ask me anything you want.งั้นเอาอย่างงี้ดีมั้ย เดี๋ยวผมซ่อมกระเบื้องให้คุณเสร็จ คุณจะถามอะไรผมก็ได้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
She has shingles.ท่านเป็นโรคเริมน่ะ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
And while you're sitting pretty with a case of Andorian shingles, see if you're still so relaxed when your eyeballs are bleeding.และคุณอาจนั่งชิดติดกับคนเป็นงูสวัดแอนโดเรี่ยน ดูซิว่ายังจะชิลออกมั้ยตอนที่ตาคุณเลือดทะลัก Star Trek (2009)
Manny called in sick, says he has shingles, so I'm delivering the Bugatti to Mr. Endicott.[มันเจ๋งมากๆ! ] [มันยังไม่จบ! Our Family Wedding (2010)
I will go to the tile yard to see if they have those adobe shingles.ฉันจะไปร้านขายกระเบื้องซักหน่อย จะไปดูว่ามีขายที่มุงหลังคาแบบไม้มั้ย Suspicion Song (2011)
So tell me, what has you knocking on my shingle?บอกผมสิครับ คุณมีเรื่องอะไรถึงมาพบผมที่นี่ครับ The Blue Butterfly (2012)
Look, I say we hang out the shingle again and ride.นี่ฉันว่าเราโดดขึ้นรถ แล้วฟื้นธุรกิจกันใหม่เถอะ Heartache (2012)
The mascot for the Thundering Hens got juvenile shingles, so now they're holding tryouts for a new mascot!ตัวมาสค็อทใน "แม่ไก่สายฟ้า" เป็นโรคงูสวัด ตอนนี้พวกเขากำลังจะคัดตัว หามาสค็อทตัวใหม่อยู่ Bunny Therapy (2012)
Operation Shingle.ปฎิบัติการ ซิ่งเกิ้ล Red Tails (2012)
Operation Shingle.ปฎิบัติการ ซิ่งเกิ้ล Red Tails (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูสวัด[n.] (ngūsawat) EN: herpes zoster ; zoster ; shingles   FR: herpès [m] ; zona [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHINGLE    SH IH1 NG G AH0 L
SHINGLER    SH IH1 NG L ER0
SHINGLES    SH IH1 NG G AH0 L Z
SHINGLETON    SH IH1 NG G AH0 L T AH0 N
SHINGLEDECKER    SH IH1 NG G AH0 L D EH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shingle    (v) (sh i1 ng g l)
shingled    (v) (sh i1 ng g l d)
shingles    (v) (sh i1 ng g l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kiesstrand {m}shingle beach [Add to Longdo]
Schindel {f} | Schindeln {pl}shingle | shingles [Add to Longdo]
Schindeldach {n} | Schindeldächer {pl}shingle roof | shingle roofs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こけら板;柿板(iK);鱗板;杮板(oK)[こけらいた, kokeraita] (n) (See こけら葺き) thin shingles [Add to Longdo]
こけら葺き;柿葺き(iK);杮葺き(oK);杮葺(io)[こけらぶき, kokerabuki] (n) (See 板葺) shingling; shingled roof [Add to Longdo]
へぎ板;折ぎ板;折板;剥板[へぎいた, hegiita] (n) splint; shingle [Add to Longdo]
アスファルトシングル[, asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle [Add to Longdo]
屋根板[やねいた, yaneita] (n) shingle [Add to Longdo]
柿(iK);木屑;杮(oK)[こけら, kokera] (n) (1) chopped wood; wood chips; (2) (abbr) (See こけら板) thin shingles [Add to Longdo]
帯状疱疹[たいじょうほうしん;おびじょうほうしん(ik), taijouhoushin ; obijouhoushin (ik)] (n,adj-no) shingles; herpes zoster [Add to Longdo]
板屋[いたや, itaya] (n) shingle roof; house with a shingle roof [Add to Longdo]
板屋根[いたやね, itayane] (n) shingle roof [Add to Longdo]
板葺き;板葺[いたぶき, itabuki] (n) shingle roofing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带状疱疹[dài zhuàng pào zhěn, ㄉㄞˋ ㄓㄨㄤˋ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, / ] shingles; herpes zoster (med.) [Add to Longdo]
木瓦[mù wǎ, ㄇㄨˋ ㄨㄚˇ, ] shingle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shingle \Shin"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Shingled}; p. pr. & vb.
   n. {Shingling}.]
   1. To cover with shingles; as, to shingle a roof.
    [1913 Webster]
 
       They shingle their houses with it.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut, as hair, so that the ends are evenly exposed all
    over the head, as shingles on a roof.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shingle \Shin"gle\, v. t.
   To subject to the process of shindling, as a mass of iron
   from the pudding furnace.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shingle \Shin"gle\, n. [Prob. from Norw. singl, singling, coarse
   gravel, small round stones.] (Geol.)
   Round, water-worn, and loose gravel and pebbles, or a
   collection of roundish stones, such as are common on the
   seashore and elsewhere.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shingle \Shin"gle\, n. [OE. shingle, shindle, fr. L. scindula,
   scandula; cf. scindere to cleave, to split, E. shed, v. t.,
   Gr. ???, ???, shingle, ??? to slit.]
   1. A piece of wood sawed or rived thin and small, with one
    end thinner than the other, -- used in covering buildings,
    especially roofs, the thick ends of one row overlapping
    the thin ends of the row below.
    [1913 Webster]
 
       I reached St. Asaph, . . . where there is a very
       poor cathedral church covered with shingles or
       tiles.                --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. A sign for an office or a shop; as, to hang out one's
    shingle. [Jocose, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Shingle oak} (Bot.), a kind of oak ({Quercus imbricaria})
    used in the Western States for making shingles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shingle
   n 1: building material used as siding or roofing [syn:
      {shingle}, {shake}]
   2: coarse beach gravel of small waterworn stones and pebbles (or
     a stretch of shore covered with such gravel)
   3: a small signboard outside the office of a lawyer or doctor,
     e.g.
   v 1: cover with shingles; "shingle a roof"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top