ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheepish

SH IY1 P IH2 SH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheepish-, *sheepish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheepish[ADJ] ขี้อาย, See also: เหนียมอาย, รู้สึกอาย, Syn. abashed, shamed, Ant. unabashed, unashamed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย,เหมือนแกะ (เหนียมอาย,เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined

English-Thai: Nontri Dictionary
sheepish(adj) ขี้อาย,เหนียมอาย,เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, don't I feel just sheepish?อา ทำไมฉันรู้สึกเชื่อฟังดีจัง Aladdin (1992)
"sneaking sheepishly in the rear.เดินตัวลีบตามมาข้างหลัง... The Time Machine (2002)
Even the sheepish kids!กำจัดเด็กพวกนั้นให้หมดไป ไม่เว้นแม้แต่เด็กที่ติ๋มๆก็ตาม Crazy First Love (2003)
And c. is coming to b., sheepishly bearing gifts.และ ซี ก็มาหา บี ถือของขวัญมาอย่างเขินอาย The Grandfather (2009)
Every July, you sit there staring at me before coming in here with that sheepish look on your face to ask to-- I have to tell you something.ทุกๆเดือนกรกฎาคม คุณจะอยู่ที่นั้นมองฉันอยู่ ก่อนมาตรงนี้พร้อมกับความละอายบนใบหน้า เพื่อที่จะขอให้ฉันบอกคุณทุกเรื่องๆ Break Point (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheepishHe hung his head sheepishly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจื่อน[ADJ] embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
เจื่อน[ADV] sheepishly, See also: embarrassingly, Example: ผู้เฒ่ายิ้มเจื่อนพรางความรู้สึกที่ฝังลึกในใจ, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
แหย[ADV] sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīakarāt) EN: smile sheepishly ; grin foolishly   
ยิ้มแหย ๆ[v. exp.] (yim yaē-yaē) EN: look sheepish ; smile sheepishly ; give an embarrassed smile   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHEEPISH    SH IY1 P IH2 SH
SHEEPISHLY    SH IY1 P IH2 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheepish    (j) ʃˈiːpɪʃ (sh ii1 p i sh)
sheepishly    (a) ʃˈiːpɪʃliː (sh ii1 p i sh l ii)
sheepishness    (n) ʃˈiːpɪʃnəs (sh ii1 p i sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheepish \Sheep"ish\, a.
   1. Of or pertaining to sheep. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Like a sheep; bashful; over-modest; meanly or foolishly
    diffident; timorous to excess.
    [1913 Webster]
 
       Wanting change of company, he will, when he comes
       abroad, be a sheepish or conceited creature.
                          --Locke.
    [1913 Webster] -- {Sheep"ish*ly}, adv. --
    {Sheep"ish*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sheepish
   adj 1: like or suggestive of a sheep in docility or stupidity or
       meekness or timidity [syn: {sheeplike}, {sheepish}]
   2: showing a sense of shame [syn: {shamefaced}, {sheepish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top