ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequestere

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequestere-, *sequestere*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes,and it is going to stay that way because I have instructed sister theresa to keep you sequestered in your room until the baby is born.ใช่ และมีจะต้องเป็นแบบนั้น เพราะฉันบอกพวกแม่ชีให้แกอยู่คนเดียว ในห้องของแก จนกว่าเด็กจะคลอด The Game (2007)
I have 10 minutes before I'm sequestered for the State of the Union.ผมมีเวลา 10 นาที ก่อนถูกเก็บตัว เพื่องานแถลงการประจำปี Eagle Eye (2008)
I've seen it being sequestered away from me!ฉันอยากเห็นมันแยกออกไปพ้นๆ จากฉัน Darkness (2009)
Yeah, the NYPD sequestered Jerry Tyson at a motel as a witness, and Castle and Ryan went over there to give him the all clear.ค่ะ เอ็นวายพีดีขอให้เจอรี่ ไทสัน พักที่โรงแรมเพื่อเป็นพยาน และคาสเซิลกับไรอันไปที่นั่น _BAR_ N เพื่อบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อย Kick the Ballistics (2011)
They're currently sequestered in a hangar, and Chin's with them now.ตอนนี้รวมตัวกันอยู่ ในโรงจอดเครื่องบิน และตอนนี้ชินก็อยู่กับพวกเขา Mai Ka Wa Kahiko (2012)
The remaining members of the jury continue to be sequestered in an undisclosed location with minimal outside contact.สมาชิกลูกขุนที่เหลืออยู่ ยังแยกกันพักอาศัย อยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย โดยไม่ค่อยมีการติดต่อ กับภายนอก Justice (2012)
The jury's sequestered at the Seacliff Inn in Northampton.ที่พักของคณะลูกขุนอยู่ที่ โรงแรมซีคลิฟ ที่นอธแธมตัน Justice (2012)
We're sequestered, remember? No one comes in.หนูออกห่างจากทุกคน Confidence (2012)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
Newton mostly kept to himself, sequestered in his room, studying ancient Greek philosophers, geometry and languages, and pondering deep questions on the nature of matter, space, time, and motion.นิวตันส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวเอง ที่ถูกเก็บกักในห้องพักของเขา การศึกษาปรัชญากรีกโบราณ เรขาคณิตและภาษา When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sequestereThe soldiers sequestered food from the people they conquered.

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUESTERED    S IH0 K W EH1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequestered    (v) sˈɪkwˈɛstəd (s i1 k w e1 s t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene [Add to Longdo]
幽寂[ゆうじゃく, yuujaku] (adj-na,n) quiet; sequestered [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top