Search result for

schenkt

(61 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schenkt-, *schenkt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schenkt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schenkt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're cute.Last time I had flowers was my graduation in high school.Das letzte Mal, dass man mir Blumen geschenkt hat, war in der High School. Time After Time (1979)
- Well then, no presents for the headstrong.- Dann bekommt er nichts von mir geschenktThe Incredible Kung Fu Master (1979)
And your coffin! A gift from me!Und einen schönen Sarg kriegst' von mir geschenktNightmares (1979)
You never gave me gold.Mir hast du nie Gold geschenktDon't Go Near the Park (1979)
He gives me lots of nice things.Er schenkt mir viele schöne Sachen. The Kinfolk (1979)
He was marrying a wife whom robbers had given him as bride, without asking her.Er freite ein Weib, das ungefragt Schächer ihm schenkten zur Frau Die Walküre (1980)
Take away the sword you gave him.Nimm ihm das Schwert, das du ihm geschenktDie Walküre (1980)
John Quincy Adams gave this to Papa's grandfather.John Quincy Adams hatte sie unserem Urgroßvater geschenktThe Inspiration (1980)
And not any or all of these things together brought her peace of mind.Aber nichts davon schenkte ihrem Geist Ruhe, auch nicht alles zusammen. The Pledge (1980)
Mary Ellen gives him motherhood.Mary Ellen schenkt ihm die wahre mütterliche Fürsorge. The Pledge (1980)
Use the good right hand the Lord gave me.Ich benutze meine rechte Hand, die mir der Herrgott geschenkt hat. The Prodigals (1980)
To you, Brindavoine, and to you, La Merluche belongs the duty of washing the glasses and of giving to drink but only when people are thirsty and not according to the custom of certain impertinent lackeys, who urge them to drink.Brind'avoine und Merluche: Ihr schwenkt die Gläser und schenkt bei Tisch ein, aber nur, wenn einer Durst hat. Nicht, wie manche Lakaien es machen, die die Gäste zum Trinken auffordern, wenn sie gar nicht daran dachten. The Miser (1980)
It is a present my father gives you.Mein Vater schenkt ihn Euch. The Miser (1980)
But you do not know that this consent is no longer sufficient and that heaven has given me back a brother at the same time that it has given me back a father and you have now to obtain me from him.Diese Einwilligung allein reicht nicht hin: Der Himmel hat mir Bruder und Vater wiedergeschenktThe Miser (1980)
Though none gave me a fiddle for my 5th birthday.Mir wurde zum 5. Geburtstag keine Geige geschenktThe Conductor (1980)
This bag ... gave me ... Angelina.Diesen Aktenkoffer... hat Angelina mir geschenktLe guignolo (1980)
A loving son to his dear dad Gave a lottery ticket.Eine Frau hat ihrem Schwager eine Lotteriekarte geschenktMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
At last the municipality is taking an interest in what we're doing.Na, endlich hat man uns Aufmerksamkeit geschenktMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
A man gave them to me.Man hat sie mir geschenktMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
They were practically giving them away.Die haben sie praktisch verschenktThe Blues Brothers (1980)
Some guy gave me a car. Come on in.So ein Typ hat mir ein Auto geschenktCheech and Chong's Next Movie (1980)
This guy comes up and gives me a car, man.Kann man das glauben? Dieser Typ kam zu mir und schenkte mir ein Auto. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
(Whispering) I was thinking, we got an anniversary coming up, I was wondering what kind of present you wanted.Ich hab gedacht, wir haben bald Hochzeitstag, und ich hab mich gefragt, was du geschenkt haben möchtest. Coal Miner's Daughter (1980)
We didn't get anything! Sam, you in there? You better give me my fucking share.Haben alles der alten Frau geschenktThe Exterminator (1980)
To this lady he'd given a son, Tason Raphael.Dieser Dame hatte er einen Sohn, Tason Raphael, geschenktThe Falls (1980)
In honour of this chair and in his pursuit of Cathine the toy-maker, Cisgatten Fallbazz, had given Menenome and Olivine a picture book.Zweifellos auch um Cathines Aufmerksamkeit zu erregen, hatte Cisgatten Fallbazz Menenome und Olivine ein Bilderbuch geschenktThe Falls (1980)
The Folio was given to him by Allia Fallanx, at that time the resident Boulder Orchard Custodian.Den Folioband schenkte ihm Allia Fallanx, damals amtierende Boulder-Obstgarten-Wächterin. The Falls (1980)
Legolas Varda bought me a mynah bird.Legolas Varda schenkte mir 'nen Beo. The Falls (1980)
-My stepmother bought it for me.- Meine Stiefmutter schenkte ihn mir. - LISA: Fame (1980)
Dad gave it to me.Dad hat ihn mir geschenktFoxes (1980)
That's why I asked you to keep itAls ich es dir damals geschenkt habe, dachte ich auf dieser weise, dem Verhängnis entgehen zu können. Ming jian (1980)
But you gave it to his killerWer hätte gedacht das du das Schwert das mein Vater dir geschenkt hat, einem anderem geben würdest um ihn zu töten. Ming jian (1980)
When I gave Li the sword I didn't know he was looking for your dadGlaub mir als ich Lee Morang das Schwert geschenkt habe, konnte ich nicht ahnen das er deinen Vater fordern wollte. Ming jian (1980)
Ajar of sake dedicated to the god of the lake this morning.Heute Morgen wurde dem Gott des Sees ein Krug Sake geschenktKagemusha (1980)
I can't wait to tell Mama about all the things you've given me, grandpa.Ich will Mama sagen,.. ..was du mir geschenkt hast. Little Lord Fauntleroy (1980)
- I would have got you an elephant.- Ich hätte dir einen Elefanten geschenktStardust Memories (1980)
You just handed it to me on a silver platter.Du hast es mir soeben geschenkt, nachträglich zu weihnachten. Used Cars (1980)
She offers me a "bedjacket".Sie schenkt mir 'ne Bettjacke oder so. The Party (1980)
And he gives him his whole wallet.und schenkt ihm seine ganze Brieftasche. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
They honored me with a testimonial dinner and gave me a gold watch.Sie gaben mir zu Ehren ein Essen und schenkten mir eine goldene Uhr. The Gold Watch (1981)
From that day onward, when Stanley had moments of doubt he would always look at Rose's gold watch and remember that he was indeed a success.Von dem Tag an schaute Stanley, wenn ihm Zweifel kamen, immer auf die goldene Uhr, die Rose ihm geschenkt hatte, und erinnerte sich daran, dass er tatsächlich Erfolg hatte. The Gold Watch (1981)
I don't know who your woman is, but I have a hunch that if I knew I really wouldn't want her.Ich weiß nicht, wer Ihre Frau ist, aber wenn ich es wüsste, könnten Sie sie geschenkt haben. The Pearls (1981)
But her greatest source of strength was John Curtis the little boy she and Curt had brought into the world in the waning hours of a simpler era.Aber die meiste Kraft gab ihr der kleine John Curtis, den sie und Curt gemeinsam dieser Welt geschenkt hatten, in den letzten Stunden einer unbeschwerteren Zeit. The Tempest (1981)
Be suspicious of gifts of food, chocolates.Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand Lebensmittel oder Getränke schenktThe Death List (1981)
The Moderna Wonder Major All-Automatic Convenience Center-ette... gives you all the time in the world to do the things you really want to do.Das Futura-Wunder! Das vollautomatische Komfort-Küchenstudio schenkt Ihnen Freizeit bis an Ihr Lebensende! Time Bandits (1981)
Unbalanced, if you ask me. Giving away what isn't even his!Verschenkt, was ihm nicht mal gehört! Time Bandits (1981)
Some guy gave me these Moroccan ones.Ich habe marokkanische, ein Typ hat sie mir geschenktMan of Iron (1981)
Everybody gets one when they go to Hawaii.Wenn man Hawaii besucht, bekommt man so einen Kranz geschenktDark Night of the Scarecrow (1981)
Duke gave him to Brain just to keep him happy see what I mean?Der Duke hat sie Brain geschenkt, um ihn bei Laune zu halten. Siehst du, was ich meine? Escape from New York (1981)
I gave this watch to Mike.Ich hab diese Uhr Mike geschenktCannibal Ferox (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschenkte {m,f}; Beschenkter; Empfänger eines Geschenkesdonee [Add to Longdo]
eingeschenkt; gosspoured [Add to Longdo]
etw. geschenkt bekommento receive as a gift [Add to Longdo]
schenken | schenkend | geschenkt | schenkt | schenkteto donate | donating | donated | donates | donated [Add to Longdo]
verschenken | verschenkend | verschenkt | er/sie verschenkt | ich/er/sie verschenkte | er/sie hat/hatte verschenktto give away | giving away | given away | he/she gives away | I/he/she gave away | he/she has/had given away [Add to Longdo]
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. [Sprw.]Never look a gift horse in the mouth. [prov.] [Add to Longdo]
Er nähme es nicht geschenkt.He wouldn't give it house-room. [Add to Longdo]
Er schenkte mir reinen Wein ein.He told me the plain truth. [Add to Longdo]
Sie schenkte ihm einen Sohn.She presented him with a son. [Add to Longdo]
Wer Vergnügen schenkt, wird Freude erhalten.Who pleasure gives shall joy receive. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  schenkt [ʃɛŋkt]
     donates
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top