Search result for

sbires

(54 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sbires-, *sbires*, sbire
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sbires มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sbires*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'd better solve this case before our one-man wrecking crew gets his hands on anything else.Wir lösen den Fall besser, bevor Mr. Abrissbirne noch was in die Finger kriegt. Steele Alive and Kicking (1986)
Always the wrecking ball with you, Ingle.Sie sind immer eine Abrissbirne. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
And we got the area roped off, you know, so that some schmuck don't walk through there and take a wrecking' ball between the eyes.Es ist abgesperrt, damit kein Idiot kommt und die Abrissbirne an die Rübe kriegt. City Slickers (1991)
I'm pregnant, you Zagnut.Ich bin schwanger, du Kürbisbirne. Cheese, Cues, and Blood (1991)
Soon it is the wrecking ball.Ich packe meine Sachen, dann kommt die Abrissbirne. Last Action Hero (1993)
Captain, they've apparently lowered what looks to be a wrecking ball.Die ließen etwas herunter, das wie eine Abrissbirne aussieht. - Abrissbirne? Hide and Seek (1994)
Check that, sir.- Keine Abrissbirne. Hide and Seek (1994)
With a wrecking ball.Mit der Abrissbirne. L.A. Confidential (1997)
- Ready Demolition, Tucson, Arizona?Adressieren Sie den Auftrag an "Flinke Abrissbirne in Tuscon, Arizona. Rushmore (1998)
At least now I know why you called him "donkey brain".Ich weiß, du hast ja auch immer gesagt: Die Eselsbirne. Size Matters (2000)
You're Kelson. You lie in front of our wrecking balls.Sie sind diese Kelson, die sich ständig vor unsere Abrissbirnen wirft! Two Weeks Notice (2002)
Kraut on Der Patty Melt is akin to knocking the tower down.Kraut zur Die Käsefrikadelle hieße, den Turm mit einer Abrissbirne einzureißen. A Cook (2003)
And if either one of you douche bags ever tries to pull this shit again,Das könnt ihr vergessen. Und wenn einer von euch zwei Pissbirnen noch mal versucht, mich so zu verarschen, dann gehe ich zum Chef und rede Klartext. Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
How about a wrecking ball?- Hier hilft nur 'ne Abrissbirne. The Lake House (2006)
Yes,the odds are against us,I'm a one - Woman wrecking ball.Ja, die Chancen stehen gegen uns, ich bin eine weibliche Abrissbirne. I Will Follow You Into the Dark (2009)
At midday we came back to our mountain hotel and had pancakes and iced pear schnapps.Und... mittagssindwireingekehrt in einem Berggasthof und... ( Lacht) haben Kaiserschmarrn gegessen und eisgekühlte Williamsbirne getrunken. Rabbit Without Ears 2 (2009)
We were a big family, she went through us like a wrecking ball.Wir waren eine große Familie. Und Sie ging Durch uns Durch wie eine Abrissbirne. Case 39 (2009)
But when I stood in front of the King Birch with my father, -Aber dann stand ich vor der Königsbirke. Zusammen mit meinem Vater. Norwegian Ninja (2010)
She's like a one woman wrecking ball, look at this lot.Sie ist wie eine Ein-Frau-Abrissbirne, sieh Dir diesen Haufen an. And This Little Piggy Had Money (2010)
Well, you know how...Wie in den Cartoons, wenn das Gebäude von der Abrissbirne getroffen wird. The Future (2011)
The wrecking ball has already hit all of this.Die Abrissbirne hat bereits alles hier getroffen. The Future (2011)
Between you and me, I'd love to bring a wrecking ball down on Drake But he might as well be KING around here!Mal so unter uns, ich würde gerne eine Abrissbirne auf Drake fallen lassen, aber er ist der König hier! Hobo with a Shotgun (2011)
Don't go swinging no wrecking ball. Ah...Dann kommt nicht mit der Abrissbirne angerollt. Landmarks (2011)
I thought about light bulbs or trash bags.Ich habe an Glasbirnen oder Müllsäcke gedacht. The Persistence of Memory (2011)
In other words, I'm a wrecking ball... in the form of a bird.Mit anderen Worten bin ich eine Abrissbirne in Vogelform. Nitro Circus: The Movie (2012)
Are we talking, like, basements and naked light bulbs, people missing all their teeth?Reden wir hier über Keller, und lose Glasbirnen, Leute, die ihre Zähne verlieren? CTRL:A (2012)
You're on the verge of taking a wrecking ball to the Grayson name, my name.Du bist kurz davor den Namen Grayson mit einer Abrissbirne niederzureißen. Meinen Namen. Perception (2012)
I'll show you affirmative action... a goddamn wrecking ball on that dump.Ich zeig Ihnen eine Förderungsmaßnahme, eine verdammte Abrissbirne an diesem Loch. Backflash (2012)
You are the wrecking ball our society.Sie sind die Abrissbirne unserer Gesellschaft. Zombex (2013)
I think mine was The Plaiedes. The Seven Sisters? I liked the idea of a cluster of girls, all clinging together, in the middle of the heavens.Ich finde es absolut lächerlich, auf dem Glauben rumzureiten, wenn die Abrissbirne über uns schwebt. Episode #2.8 (2013)
Again. You're a damn wrecking ball.Du bist eine verdammte Abrissbirne. Ghosts (2013)
I'm going with you for moral support/ my first cheese steak/ I want to ride the liberty bell like a wrecking ball.Ich komme für moralische Unterstützung mit/ mein erstes Cheesesteak*/ ich will auf der Freiheitsglocke* reiten wie auf einer Abrissbirne. And the Life After Death (2013)
They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here!Die müssen schon die Abrissbirne holen, um mich hier rauszukriegen! The Wolf of Wall Street (2013)
Throw shit off the porch!Wir spielen Abrissbirne! Neighbors (2014)
Throw shit off the porch.Wir spielen Abrissbirne. Neighbors (2014)
Throw shit off the porch.Abrissbirne. Neighbors (2014)
Let's throw shit off the porch!Wir spielen Abrissbirne! Neighbors (2014)
Here, look. Ernie, the old fruit.Hier, guck mal, Ernie, die alte Bumsbirne. Stromberg - Der Film (2014)
Rasbir, please take the phone to the window... Show me the streets, the sun, the sky, everything.Rasbir, geh bitte jetzt ans Fenster und zeig mir alles: Learning to Drive (2014)
You are a bloody wrecking ball. You are an exploding cigar.Du bist wie eine Scheiß-Abrissbirne, eine explodierende Zigarre. Mingling Its Own Nature with It (2014)
- Quick Attack!- Attacke, du Wachsbirne! Maya the Bee Movie (2014)
Um, these light bulbs are amazing.Diese Glasbirnen sind klasse. Episode #1.7 (2014)
A wrecking ball hits me square in the chest.Eine Abrissbirne trifft meine Brust. Sin City: A Dame to Kill For (2014)
This girl's taking a wrecking ball to my life, you could help with that.Diese Frau zertrümmert mein Leben mit einer Abrissbirne. Kannst du mir dabei helfen? Criminal Activities (2015)
When he's at Comic-Con, I'm bringing in a wrecking ball.Wenn er zur Comic-Con ist, bring ich die Abrissbirne mit. The Fortification Implementation (2015)
Guardian angel or human wrecking ball?Schutzengel oder menschliche Abrissbirne? Pilot (2015)
Now, our structure can't support another floor, and unfortunately we can't just smuggle a wrecking ball into Chicago, so we need to shed weight.Unser Gerüst trägt kein weiteres Stockwerk, und wir haben keine Abrissbirne in Chicago. Wir müssen Gewicht loswerden. Nine Lives (2016)
I did you a favor. "Everlasting" is a hell-hole,Rachel ist eine Abrissbirne, die alles zertrümmert. Friendly Fire (2016)
There's Wrecking Ball Calhoon.Da ist "Abrissbirne" Calhoon. Beyond the Mat (2016)
They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here.Sie brauchen schon eine Abrissbirne, um mich hier rauszubekommen. I am Jane Doe (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหางนาค[n. exp.] (nok hāng nāk) EN: Striated Grassbird   FR: Mégalure des marais ; Rousserolle à tête striée [f] ; Grande Fauvette des marais [f]
นกพงหญ้า[n. exp.] (nok phong yā) EN: Rufous-rumped Warbler ; Rufous-rumped Grassbird   FR: Grande Graminicole [f] ; Rousserolle à croupion roux [f] ; Graminicole du Bengale [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaukasusbirkhuhn {n} [ornith.]Caucasian Black [Add to Longdo]
Kapgrassänger {m} [ornith.]Cape Grassbird [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top