ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saltiness

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saltiness-, *saltiness*, saltines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saltiness[N] ความเค็ม
saltiness[N] ความเค็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saltiness(ซอล'ทิเนส) n. ความเค็ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเค็ม[N] saltiness, Example: ภาวะการขาดแคลนน้ำได้ส่งผลให้ความเค็มของน้ำในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเค็ม [n.] (khwām khem) EN: saltiness   FR: salinité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saltiness (n) sˈɔːltɪnəs (s oo1 l t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩気;塩け;鹹気(oK)[しおけ, shioke] (n) saltiness [Add to Longdo]
塩味[しおあじ, shioaji] (n,adj-no) salty taste; saltiness; (P) [Add to Longdo]
甘辛[あまから, amakara] (n,adj-no) sweetness and saltiness; salted and sweetened taste [Add to Longdo]
鹹味[かんみ, kanmi] (n) saltiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saltness \Salt"ness\ (s[add]lt"n[e^]s), n.
   The quality or state of being salt, or impregnated with salt;
   salt taste; as, the saltness of sea water. In the sense of
   having salt content, {saltiness} is more commonly used.
 
   Syn: saltiness.
     [1913 Webster + PJC] Saltpeter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 saltiness \salt"i*ness\ (s[add]lt"[-e]*n[e^]s), n.
   1. The quality or state of containing salt; salt taste; as,
    the saltiness of sea water.
 
   Syn: saltiness.
     [1913 Webster + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saltiness
   n 1: language or humor that is down-to-earth; "the saltiness of
      their language was inappropriate"; "self-parody and
      saltiness riddled their core genre" [syn: {saltiness},
      {coarseness}]
   2: the taste experience when common salt is taken into the mouth
     [syn: {salt}, {saltiness}, {salinity}]
   3: the property of containing salt (as a compound or in
     solution)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top