ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royalty

R OY1 AH0 L T IY0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royalty-, *royalty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royalty[N] ตำแหน่งราชวงศ์, Syn. sovereignty, nobility, high descent
royalty[N] บุคคลในราชวงศ์, Syn. monarch's family
royalty[N] อำนาจของกษัตริย์
royalty[N] ลักษณะของกษัตริย์, Syn. kingliness, queenliness
royalty[N] สัมปทานจากกษัตริย์
royalty[N] ค่าลิขสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง, ค่าสิทธิ [ดู severance tax ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง๓. ค่าสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Royalty สัมปทาน
เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Royaltyค่าสิทธิ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother, brother, and I, the royalty of Tenebrae... had all welcomed their visit.ท่านแม่ พี่ชายและตัวฉัน ราชวงศ์แห่งเทเนไบร ต้อนรับขับสู้ พวกเขาอย่างดี Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Well, for royalty you need tradition.จะเกิดความภักดีได้... Jackie (2016)
it went from the banquet halls of royalty to the pantries of peasants, all because of one person's creative spark.โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นมันถูกย้ายจากท้องพระโรง มาอยู่ในบ้านประชาชน The Needs of the Many (2015)
French royalty were served in round plates of solid gold while only the Emperor himself had the honor of eating on a plate of aluminum.คนในราชวงศ์ฝรั่งเศส ทานมื้อค่ำบนจานทองคำ แต่จักรพรรดิได้เกียรติ เสวยบนจานอะลูมิเนียม The Needs of the Many (2015)
You are royalty now.คุณเป็นเจ้านายในขณะนี้ Jupiter Ascending (2015)
I... royalty must never be shy.ความภักดีไม่เห็นต้องปกปิด Pilot (2013)
You actually buy into all that royalty crap?คุณทำอย่างกับว่าเชื้อสายกษัตริย์ช่างไร้ค่า Radioactive (2013)
Their personas are the royalty of poker.สิ่งที่พวกเขาแสดงออก คือไพ่กษัตริย์ในโป๊กเกอร์ Hit (2012)
This. Plus a driving lesson from NASCAR royalty Kyle Petty.คือนี่ พร้อมกับบทเรียน ขับรถจากนักแข่ง ไคล์ เพทที Episode #18.2 (2012)
Royalty ain't what it used to be.ความสูงศักดิ์ไม่มีอย่างที่เคยมีแล้ว Last Grimm Standing (2012)
Made mostly for royalty for their African safaris.สส่วนใหญ่สร้างถวายพระราชวงศ์ \สำหรับการล่าสัตว์ในแอฟริกาของพวกเขา Game Ogre (2012)
Brushing shoulders with royalty while I cool my heels out here.นายเข้าร่วมกับพวกราชวงศ์ ขณะที่ให้ฉันรออยู่ที่นี่ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royaltyAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
royaltyIntel gets a huge royalty from the invention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
ค่าภาคหลวง[N] royalty, See also: fee for the government, Example: ผู้รับสัมปทานป่าไม้จะต้องชำระค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ภาครัฐ, Thai definition: ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ, Notes: (กฎหมาย)
พระราชวงศ์[N] royal family, See also: royalty, Syn. ราชวงศ์, Example: หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงแนะนำเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
พระรูป[N] royalty in the nunhood, Syn. พระรูปชี, Example: ท่านคงจะเบื่อหน่ายทางโลกเต็มทีจึงตัดสินใจจะผนวชเป็นพระรูปเร็วๆ นี้แหละ, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี, Notes: (ราชา)
พระรูปชี[N] royalty in the nunhood, Syn. พระรูป, Example: พระรูปชีพระองค์นั้นเคยเป็นเจ้านายฝ่ายในมาก่อน, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี
เจ้า[N] royalty, See also: prince, lord, ruler, royal, Syn. กษัตริย์, Ant. สามัญชน, Example: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัย, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็มี
เจ้านาย[N] royalty, See also: royal-blooded person, Syn. เจ้า, Example: ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายบางพระองค์ รวมทั้งคนทั่วไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [m]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
ทรงสละราชสมบัติ[v.] (song sala rātchasombat) EN: abdicate (for royalty)   FR: abdiquer (monarque)
ถวายบังคม[v.] (thawāi bangkhom) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYALTY    R OY1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royalty    (n) rˈɔɪəltiː (r oi1 @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版税[bǎn shuì, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] royalty (on books), #42,857 [Add to Longdo]
王权[wáng quán, ㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] royalty; royal power, #49,762 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lizenzgebühr {f} | Lizenzgebühren {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Tantieme {f} (eines Künstlers) | Tantiemen {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Umsatzlizenzgebühr {f}royalty based on the turnover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
ローヤリティ[, ro-yaritei] (n) royalty [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
ロイヤリティOEM[ロイヤリティオーイーエム, roiyariteio-i-emu] (n) {comp} royalty OEM [Add to Longdo]
印税[いんぜい, inzei] (n) royalty (on book); (P) [Add to Longdo]
王権[おうけん, ouken] (n) royalty [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
王族[おうぞく, ouzoku] (n,adj-no) royalty; (P) [Add to Longdo]
王道[おうどう, oudou] (n) (1) principles of royalty; rule of right; (2) (See 学問に王道なし) royal road (i.e. easy method); short-cut [Add to Longdo]
王物[おうもの, oumono] (n) king; royalty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royalty \Roy"al*ty\, n.; pl. {Royalties}. [OF. roialt['e],
   royault['e], F. royaut['e]. See {Royal}, and cf. {Regality}.]
   1. The state of being royal; the condition or quality of a
    royal person; kingship; kingly office; sovereignty.
    [1913 Webster]
 
       Royalty by birth was the sweetest way of majesty.
                          --Holyday.
    [1913 Webster]
 
   2. The person of a king or sovereign; majesty; as, in the
    presence of royalty.
    [1913 Webster]
 
       For thus his royalty doth speak.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An emblem of royalty; -- usually in the plural, meaning
    regalia. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do I assume
       These royalties, and not refuse to reign? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Kingliness; spirit of regal authority.
    [1913 Webster]
 
       In his royalty of nature
       Reigns that which would be fear'd.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Domain; province; sphere. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is due to a sovereign, as a seigniorage on gold
    and silver coined at the mint, metals taken from mines,
    etc.; the tax exacted in lieu of such share; imperiality.
    [1913 Webster]
 
   7. A share of the product or profit (as of a mine, forest,
    etc.), reserved by the owner for permitting another to use
    the property.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence (Com.), a duty paid by a manufacturer to the owner
    of a patent or a copyright at a certain rate for each
    article manufactured; or, a percentage paid to the owner
    of an article by one who hires the use of it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royalty
   n 1: payment to the holder of a patent or copyright or resource
      for the right to use their property; "he received royalties
      on his book"
   2: royal persons collectively; "the wedding was attended by
     royalty" [syn: {royalty}, {royal family}, {royal line},
     {royal house}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top