ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

round table

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -round table-, *round table*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round table[N] การประชุมโต๊ะกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lancelot, does a disgraced member of the round table still have the power to perform a wedding?แลนเซอลอท สมาชิกของอัศวินล้อมโต๊ะ ยังมีพลังพอจะจัดงานแต่งได้มั้ย Lady of the Lake (2012)
Well, how a knight of the round table ended up a sword for hire.อัศวินแห่งโต๊ะกลมลงเอยด้วย การว่าจ้างได้อย่างไร Lady of the Lake (2012)
A round table afforded no one man more importance than any other.โต๊ะกลมนี้สำหรับทุกคน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร The Coming of Arthur: Part Two (2010)
I painted the characters from the knights of the round table in my son's room, and he loved it.ฉันวาดตัวอัศวินไว้รอบๆโต๊ะกลม ในห้องของลูกชายฉัน แล้วเขาก็ชอบมาก A Humiliating Business (2010)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
round tableThe people gathered around a round table.
round tableWe bought a round table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะกลม[N] round table, Thai definition: ที่ประชุมปรึกษาหารือหรืออภิปราย ซึ่งจัดวางโต๊ะล้อมกันเป็นวงกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round table   FR: guéridon [m] ; table ronde [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] round table conference, #40,651 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラウンドテーブル[, raundote-buru] (n) round table [Add to Longdo]
円卓[えんたく, entaku] (n,adj-no) round table; (P) [Add to Longdo]
卓話会[たくわかい, takuwakai] (n) round table meeting or talks [Add to Longdo]
米懇[べいこん, beikon] (n) Round Table Conference on Rice Price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, a. [OF. roond, roont, reond, F. rond, fr. L.
   rotundus, fr. rota wheel. See {Rotary}, and cf. {Rotund},
   {roundel}, {Rundlet}.]
   1. Having every portion of the surface or of the
    circumference equally distant from the center; spherical;
    circular; having a form approaching a spherical or a
    circular shape; orbicular; globular; as, a round ball.
    "The big, round tears." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Upon the firm opacous globe
       Of this round world.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the form of a cylinder; cylindrical; as, the barrel
    of a musket is round.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a curved outline or form; especially, one like the
    arc of a circle or an ellipse, or a portion of the surface
    of a sphere; rotund; bulging; protuberant; not angular or
    pointed; as, a round arch; round hills. "Their round
    haunches gored." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Full; complete; not broken; not fractional; approximately
    in even units, tens, hundreds, thousands, etc.; -- said of
    numbers.
    [1913 Webster]
 
       Pliny put a round number near the truth, rather than
       the fraction.             --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. Not inconsiderable; large; hence, generous; free; as, a
    round price.
    [1913 Webster]
 
       Three thousand ducats; 'tis a good round sum.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Round was their pace at first, but slackened soon.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. Uttered or emitted with a full tone; as, a round voice; a
    round note.
    [1913 Webster]
 
   7. (Phonetics) Modified, as a vowel, by contraction of the
    lip opening, making the opening more or less round in
    shape; rounded; labialized; labial. See Guide to
    Pronunciation, [sect] 11.
    [1913 Webster]
 
   8. Outspoken; plain and direct; unreserved; unqualified; not
    mincing; as, a round answer; a round oath. "The round
    assertion." --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Sir Toby, I must be round with you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Full and smoothly expanded; not defective or abrupt;
    finished; polished; -- said of style, or of authors with
    reference to their style. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In his satires Horace is quick, round, and pleasant.
                          --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   10. Complete and consistent; fair; just; -- applied to
     conduct.
     [1913 Webster]
 
        Round dealing is the honor of man's nature.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   {At a round rate}, rapidly. --Dryden.
 
   {In round numbers}, approximately in even units, tens,
    hundreds, etc.; as, a bin holding 99 or 101 bushels may be
    said to hold in round numbers 100 bushels.
 
   {Round bodies} (Geom.), the sphere right cone, and right
    cylinder.
 
   {Round clam} (Zool.), the quahog.
 
   {Round dance} one which is danced by couples with a whirling
    or revolving motion, as the waltz, polka, etc.
 
   {Round game}, a game, as of cards, in which each plays on his
    own account.
 
   {Round hand}, a style of penmanship in which the letters are
    formed in nearly an upright position, and each separately
    distinct; -- distinguished from running hand.
 
   {Round robin}. [Perhaps F. round round + ruban ribbon.]
     (a) A written petition, memorial, remonstrance, protest,
       etc., the signatures to which are made in a circle so
       as not to indicate who signed first. "No round robins
       signed by the whole main deck of the Academy or the
       Porch." --De Quincey.
     (b) (Zool.) The cigar fish.
 
   {Round shot}, a solid spherical projectile for ordnance.
 
   {Round Table}, the table about which sat King Arthur and his
    knights. See {Knights of the Round Table}, under {Knight}.
    
 
   {Round tower}, one of certain lofty circular stone towers,
    tapering from the base upward, and usually having a
    conical cap or roof, which crowns the summit, -- found
    chiefly in Ireland. They are of great antiquity, and vary
    in heigh from thirty-five to one hundred and thiry feet.
    
 
   {Round trot}, one in which the horse throws out his feet
    roundly; a full, brisk, quick trot. --Addison.
 
   {Round turn} (Naut.), one turn of a rope round a timber, a
    belaying pin, etc.
 
   {To bring up with a round turn}, to stop abruptly. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Circular; spherical; globular; globase; orbicular;
     orbed; cylindrical; full; plump; rotund.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Table \Ta"ble\ (t[=a]"'l), n. [F., fr. L. tabula a board,
   tablet, a painting. Cf. {Tabular}, {Taffrail}, {Tavern}.]
   1. A smooth, flat surface, like the side of a board; a thin,
    flat, smooth piece of anything; a slab.
    [1913 Webster]
 
       A bagnio paved with fair tables of marble. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. A thin, flat piece of wood, stone, metal, or other
    material, on which anything is cut, traced, written, or
    painted; a tablet; pl. a memorandum book. "The names . . .
    written on his tables." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord said unto Moses, Hew thee two tables of
       stone like unto the first, and I will write upon
       these tables the words that were in the first
       tables, which thou brakest.      --Ex. xxxiv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       And stand there with your tables to glean
       The golden sentences.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. Any smooth, flat surface upon which an inscription, a
    drawing, or the like, may be produced. "Painted in a table
    plain." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The opposite walls are painted by Rubens, which,
       with that other of the Infanta taking leave of Don
       Philip, is a most incomparable table. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       St. Antony has a table that hangs up to him from a
       poor peasant.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, in a great variety of applications: A condensed
    statement which may be comprehended by the eye in a single
    view; a methodical or systematic synopsis; the
    presentation of many items or particulars in one group; a
    scheme; a schedule. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Bibliog.) A view of the contents of a work; a
      statement of the principal topics discussed; an index;
      a syllabus; a synopsis; as, a table of contents.
      [1913 Webster]
    (b) (Chem.) A list of substances and their properties;
      especially, the a list of the elementary substances
      with their atomic weights, densities, symbols, etc.;
      the periodic table of the elements.
      [1913 Webster]
    (c) (Mathematics, Science and Technology) Any collection
      and arrangement in a condensed form of many
      particulars or values, for ready reference, as of
      weights, measures, currency, specific gravities, etc.;
      also, a series of numbers following some law, and
      expressing particular values corresponding to certain
      other numbers on which they depend, and by means of
      which they are taken out for use in computations; as,
      tables of logarithms, sines, tangents, squares, cubes,
      etc.; annuity tables; interest tables; astronomical
      tables; a table of logarithms, etc.
      [1913 Webster]
    (d) (Palmistry) The arrangement or disposition of the
      lines which appear on the inside of the hand.
      [1913 Webster]
 
         Mistress of a fairer table
         Hath not history for fable.    --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   5. An article of furniture, consisting of a flat slab, board,
    or the like, having a smooth surface, fixed horizontally
    on legs, and used for a great variety of purposes, as in
    eating, writing, or working.
    [1913 Webster]
 
       We may again
       Give to our tables meat.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The nymph the table spread.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Hence, food placed on a table to be partaken of; fare;
    entertainment; as, to set a good table.
    [1913 Webster]
 
   7. The company assembled round a table.
    [1913 Webster]
 
       I drink the general joy of the whole table. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Anat.) One of the two, external and internal, layers of
    compact bone, separated by diploe, in the walls of the
    cranium.
    [1913 Webster]
 
   9. (Arch.) A stringcourse which includes an offset; esp., a
    band of stone, or the like, set where an offset is
    required, so as to make it decorative. See {Water table}.
    [1913 Webster]
 
   10. (Games)
     (a) The board on the opposite sides of which backgammon
       and draughts are played.
     (b) One of the divisions of a backgammon board; as, to
       play into the right-hand table.
     (c) pl. The games of backgammon and of draughts. [Obs.]
       --Chaucer.
       [1913 Webster]
 
          This is the ape of form, monsieur the nice,
          That, when he plays at tables, chides the dice.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
   11. (Glass Manuf.) A circular plate of crown glass.
     [1913 Webster]
 
        A circular plate or table of about five feet
        diameter weighs on an average nine pounds. --Ure.
     [1913 Webster]
 
   12. (Jewelry) The upper flat surface of a diamond or other
     precious stone, the sides of which are cut in angles.
     [1913 Webster]
 
   13. (Persp.) A plane surface, supposed to be transparent and
     perpendicular to the horizon; -- called also {perspective
     plane}.
     [1913 Webster]
 
   14. (Mach.) The part of a machine tool on which the work
     rests and is fastened.
     [1913 Webster]
 
   {Bench table}, {Card table}, {Communion table}, {Lord's
   table}, etc. See under {Bench}, {Card}, etc.
 
   {Raised table} (Arch. & Sculp.), a raised or projecting
    member of a flat surface, large in proportion to the
    projection, and usually rectangular, -- especially
    intended to receive an inscription or the like.
 
   {Roller table} (Horology), a flat disk on the arbor of the
    balance of a watch, holding the jewel which rolls in and
    out of the fork at the end of the lever of the escapement.
    
 
   {Round table}. See Dictionary of Noted Names in Fiction.
 
   {Table anvil}, a small anvil to be fastened to a table for
    use in making slight repairs.
 
   {Table base}. (Arch.) Same as {Water table}.
 
   {Table bed}, a bed in the form of a table.
 
   {Table beer}, beer for table, or for common use; small beer.
    
 
   {Table bell}, a small bell to be used at table for calling
    servants.
 
   {Table cover}, a cloth for covering a table, especially at
    other than mealtimes.
 
   {Table diamond}, a thin diamond cut with a flat upper
    surface.
 
   {Table linen}, linen tablecloth, napkins, and the like.
 
   {Table money} (Mil. or Naut.), an allowance sometimes made to
    officers over and above their pay, for table expenses.
 
   {Table rent} (O. Eng. Law), rent paid to a bishop or
    religious, reserved or appropriated to his table or
    housekeeping. --Burrill.
 
   {Table shore} (Naut.), a low, level shore.
 
   {Table talk}, conversation at table, or at meals.
 
   {Table talker}, one who talks at table.
 
   {Table tipping}, {Table turning}, certain movements of
    tables, etc., attributed by some to the agency of departed
    spirits, and by others to the development of latent vital
    or spriritual forces, but more commonly ascribed to the
    muscular force of persons in connection with the objects
    moved, or to physical force applied otherwise.
 
   {Tables of a girder} or {Tables of a chord} (Engin.), the
    upper and lower horizontal members.
 
   {To lay on the table}, in parliamentary usage, to lay, as a
    report, motion, etc., on the table of the presiding
    officer, -- that is, to postpone the consideration of, by
    a vote; -- also called to {table} . It is a tactic often
    used with the intention of postponing consideration of a
    motion indefinitely, that is, to kill the motion.
 
   {To serve tables} (Script.), to provide for the poor, or to
    distribute provisions for their wants. --Acts vi. 2.
 
   {To turn the tables}, to change the condition or fortune of
    contending parties; -- a metaphorical expression taken
    from the vicissitudes of fortune in gaming.
 
   {Twelve tables} (Rom. Antiq.), a celebrated body of Roman
    laws, framed by decemvirs appointed 450 years before
    Christ, on the return of deputies or commissioners who had
    been sent to Greece to examine into foreign laws and
    institutions. They consisted partly of laws transcribed
    from the institutions of other nations, partly of such as
    were altered and accommodated to the manners of the
    Romans, partly of new provisions, and mainly, perhaps, of
    laws and usages under their ancient kings. --Burrill.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 round table
   n 1: a meeting of peers for discussion and exchange of views; "a
      roundtable on the future of computing" [syn: {round table},
      {roundtable}, {round-table conference}]
   2: (legend) the circular table for King Arthur and his knights
     [syn: {Round Table}, {King Arthur's Round Table}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top