ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retell

R IY0 T EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retell-, *retell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retell(vt) เล่าใหม่, Syn. recite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foretell(ฟอร์เทล') { foretold, foretold, foretelling, foretells } v. ทำนาย, คาดคะเน, คาดการณ์, เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee

English-Thai: Nontri Dictionary
foretell(vt) ทาย, พยากรณ์, ทำนาย, คาดการณ์, บอกล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ Chuck Versus the Colonel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดวง[dū dūang] (v, exp) EN: foretell
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[khātkān lūangnā] (v, exp) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell  FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[phayākøn] (v) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine  FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[thamnāi thāi thak] (v, exp) EN: foretell
ย้ำ[yam] (v) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert  FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
หยั่งทราบ[yangsāp] (v) EN: foresee ; anticipate ; foretell

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETELL R IY0 T EH1 L
RETELLING R IY0 T EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retell (v) rˌiːtˈɛl (r ii2 t e1 l)
retells (v) rˌiːtˈɛlz (r ii2 t e1 l z)
retelling (v) rˌiːtˈɛlɪŋ (r ii2 t e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retell \Re*tell\, v. t.
   To tell again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retell
   v 1: render verbally, "recite a poem"; "retell a story" [syn:
      {recite}, {retell}]
   2: make into fiction; "The writer fictionalized the lives of his
     parents in his latest novel" [syn: {fictionalize},
     {fictionalise}, {retell}]
   3: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
     request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
     {iterate}, {restate}, {retell}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top