ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restriction

R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restriction-, *restriction*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restriction[N] การยับยั้ง, See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต, Syn. confinement, contraint, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictionการจำกัด, ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restriction of a mappingการกำกัดของการส่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restriction of residenceการจำกัดให้อยู่ในเขตที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะ

เอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม

งานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการตัดดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอชิ้นนั้นเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ช่วยให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น)โดยขั้นตอนการส่งถ่ายดีเอ็นเอพาหะเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยขบวนการที่เรียกว่า transformation ดังนั้นเอนไซม์ตัดจำเพาะซึ่งถูกสร้างโดยแบคทีเรียหลายชนิด ซึ่งเอนไซม์แต่ละชนิดมีความสามารถในการตัดดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสจำเพาะแตกต่างกัน จึงถูกนำมาใช้ในงานด้านพันธุวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเอนไซม์ตัดจำเพาะมีให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง ตัวอย่างของเอนไซม์ตัดจำเพาะ เช่น เอนไซม์ EcoRI แยกได้จากแบคทีเรีย E. coli มีลำดับเบสที่จำเพาะเป็น GAATCC ตัดดีเอ็นเอให้ปลายเหนียว เมื่อใช้เอนไซม์เชื่อมต่อ (DNA ligase) เชื่อมต่อดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างที่ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI จะได้ดีเอ็นเอทั้งสองเชื่อมต่อกันพอดี ดังนั้นเอนไซม์ตัดจำเพาะช่วยดีเอ็นเอพาหะเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการให้แสดงออกในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้

แบคทีเรียหลายชนิดสร้างเอนไซม์ตัดจำเพาะขึ้นมาเพื่อป้องกันดีเอ็นเอบุกรุกที่ผ่านเข้ามา โดยเอนไซม์ตัดจำเพาะจะตัดทำลายดีเอ็นเอนั้น ดังนั้นด้วยคุณสมบัตินี้เอนไซม์ตัดจำเพาะจึงถูกนำไปใช้ในงานพันธุวิศวกรรม

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้ Gandhi (1982)
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ. Return of the Condor Heroes (1983)
I was thinking, there's so many rules and restrictions to memorize.ข้ากำลังคิดว่า มีกฏและข้อบังคับมากมายให้จำ. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the restrictions to my life I'm tired of.ที่ทนไม่ได้คือการข่มเหงบังคับ Schindler's List (1993)
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง The Pianist (2002)
Certain restrictions apply.Blackout periods on availability subject to change."วันที่ 24 พฤษภาคม 2030" The Time Machine (2002)
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม The Time Machine (2002)
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
This one night I was on restriction, and I was cleaning this floor with a toothbrush.แล้ววันหนึ่งผมก็ถูกคุมตัว ให้ทำความสะอาดพื้นด้วยแปรงขัดด้ามเดียว Latter Days (2003)
You're handcuffing us with all these restrictions.คุณจำกัดพวกเราด้วยข้อบังคับต่างๆ The Right Stuff (2007)
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203; Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
And soon, we can begin lifting restrictions.นาธานโกหก Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictionCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
restrictionImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
restrictionJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
restrictionThere are several restrictions on working to support yourself abroad on a student visa.
restrictionWe can lift the restrictions on imports once the joint agreement is signed.
restrictionWe should not put restrictions on foreign trade.
restrictionWith restrictions removed, thousands of new enterprises have come into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดขั้น[N] limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น[N] limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
ข้อจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count unit: ข้อ
ความจำกัด[N] limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อจำกัด[adv.] (dōi mai mī khøjamkat) EN: without restriction   
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat kān nam sinkhākhao) EN: import restrictions   
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling   FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ความจำกัด[n.] (khwām jamkat) EN: limitation ; restriction ; circumscription   FR: limitation [f] ; restriction [f]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso   FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term   
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjamkat) EN: impose restrictions   
เต็มที[adv.] (temthī) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead   FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTION    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N
RESTRICTIONS    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restriction    (n) rˈɪstrˈɪkʃən (r i1 s t r i1 k sh @ n)
restrictions    (n) rˈɪstrˈɪkʃənz (r i1 s t r i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
限制酶[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, ] restriction enzyme, #167,032 [Add to Longdo]
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] restriction mapping (in genomics); restriction pattern [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschränkung {f}; Beeinträchtigung {f}; Einengung {f}; Restriktion {f} | Einschränkungen {pl}; Beeinträchtigungen {pl}; Restriktionen {pl}restriction | restrictions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei [Add to Longdo]
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised) [Add to Longdo]
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) [Add to Longdo]
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations [Add to Longdo]
給水制限[きゅうすいせいげん, kyuusuiseigen] (n) water supply restrictions [Add to Longdo]
減塩[げんえん, gen'en] (n,adj-no) reduction of salt; sodium restriction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restriction \Re*stric"tion\, n. [F. restriction, L. restrictio.]
   1. The act of restricting, or state of being restricted;
    confinement within limits or bounds.
    [1913 Webster]
 
       This is to have the same restriction with all other
       recreations,that it be made a divertisement. --Giv.
                          of Tonque.
    [1913 Webster]
 
   2. That which restricts; limitation; restraint; as,
    restrictions on trade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restriction
   n 1: a principle that limits the extent of something; "I am
      willing to accept certain restrictions on my movements"
      [syn: {restriction}, {limitation}]
   2: an act of limiting or restricting (as by regulation) [syn:
     {limitation}, {restriction}]
   3: the act of keeping something within specified bounds (by
     force if necessary); "the restriction of the infection to a
     focal area" [syn: {restriction}, {confinement}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 restriction
  n.
 
   A {bug} or design error that limits a program's capabilities, and which is
   sufficiently egregious that nobody can quite work up enough nerve to
   describe it as a {feature}. Often used (esp. by {marketroid} types) to make
   it sound as though some crippling bogosity had been intended by the
   designers all along, or was forced upon them by arcane technical
   constraints of a nature no mere user could possibly comprehend (these
   claims are almost invariably false).
 
   Old-time hacker Joseph M. Newcomer advises that whenever choosing a
   quantifiable but arbitrary restriction, you should make it either a power
   of 2 or a power of 2 minus 1. If you impose a limit of 107 items in a list,
   everyone will know it is a random number ? on the other hand, a limit of 15
   or 16 suggests some deep reason (involving 0- or 1-based indexing in
   binary) and you will get less {flamage} for it. Limits which are round
   numbers in base 10 are always especially suspect.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top