ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remonstrate

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remonstrate-, *remonstrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remonstrate[VI] คัดค้าน, See also: โต้แย้ง, Syn. expostulate, protest, Ant. agree
remonstrate with[PHRV] ดุด่า, See also: บ่นว่า
remonstrate about[PHRV] คัดค้าน / โต้แย้งเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend

English-Thai: Nontri Dictionary
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remonstrateI remonstrated with him about his treatment of his children.
remonstrateShe remonstrated against her boy friend's prank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดพ้อต่อว่า[V] complain, See also: remonstrate, blame, Example: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ, Thai definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish   FR: protester ; objecter
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remonstrate (v) rˈɛmənstrɛɪt (r e1 m @ n s t r ei t)
remonstrated (v) rˈɛmənstrɛɪtɪd (r e1 m @ n s t r ei t i d)
remonstrates (v) rˈɛmənstrɛɪts (r e1 m @ n s t r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P) [Add to Longdo]
諫める;諌める;禁める[いさめる, isameru] (v1,vt) to remonstrate; to warn not to do something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrate \Re*mon"strate\ (-str?t), v. t. [imp. & p. p.
   {Remonstrated} (-str?*t?d); p. pr. & vb. n. {Remonstrating}.]
   [LL. remonstratus, p. p. of remonstrare to remonstrate; L.
   pref. re- + monstrare to show. See {Monster}.]
   To point out; to show clearly; to make plain or manifest;
   hence, to prove; to demonstrate. [Obs.] --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      I will remonstrate to you the third door. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrate \Re*mon"strate\, v. i.
   To present and urge reasons in opposition to an act, measure,
   or any course of proceedings; to expostulate; as, to
   remonstrate with a person regarding his habits; to
   remonstrate against proposed taxation.
   [1913 Webster]
 
      It is proper business of a divine to state cases of
      conscience, and to remonstrate against any growing
      corruptions in practice, and especially in principles.
                          --Waterland.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Expostulate}, {Remonstrate}.
 
   Usage: These words are commonly interchangeable, the
      principal difference being that expostulate is now
      used especially to signify remonstrance by a superior
      or by one in authority. A son remonstrates against the
      harshness of a father; a father expostulates with his
      son on his waywardness. Subjects remonstrate with
      their rulers; sovereigns expostulate with the
      parliament or the people.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remonstrate
   v 1: argue in protest or opposition
   2: present and urge reasons in opposition [syn: {remonstrate},
     {point out}]
   3: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
     for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime
     Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing
     cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to task},
     {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
     {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
     {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
     {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top