ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remonstrant

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remonstrant-, *remonstrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remonstrant[ADJ] ซึ่งคัดค้าน
remonstrant[N] คนคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remonstrant(รีมอน'สเทรินทฺ) adj. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง n. ผู้คัดค้าน,ผู้ทัด-ทาน,ผู้ประท้วง,ผู้โต้แย้ง
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrant \Re*mon"strant\ (-strant), a. [LL. remonstranc,
   -antis, p. pr. of remonstrare: cf. OF. remonstrant, F.
   remontrant.]
   Inclined or tending to remonstrate; expostulatory; urging
   reasons in opposition to something.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrant \Re*mon"strant\, n.
   One who remonstrates; specifically (Eccl. Hist.), one of the
   Arminians who remonstrated against the attacks of the
   Calvinists in 1610, but were subsequently condemned by the
   decisions of the Synod of Dort in 1618. See {Arminian}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top