ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redeemer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redeemer-, *redeemer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน, Syn. rescurer, deliverer
Redeemer(n) พระเยซูคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're the anointed redeemer of your family.แกได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ไถ่บาปของตระกูลแก Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeemer (n) rˈɪdˈiːmər (r i1 d ii1 m @ r)
redeemers (n) rˈɪdˈiːməz (r i1 d ii1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] Redeemer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redeemer \Re*deem"er\ (r?*d?m"?r), n.
   1. One who redeems.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, the Savior of the world, Jesus Christ.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Redeemer
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]
   2: someone who redeems or buys back (promissory notes or
     merchandise or commercial paper etc.)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top