Search result for

rates

(52 entries)
(0.0627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rates-, *rates*, rate
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
socrates(ซอค'ระทีซ) n. (399-469 ปีมาก่อนคริสตกาล) นักปรัชญาชาวกรีก, See also: Socratic adj.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ratesอัตราราคา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm here to negotiate the rates.ฉันมาเพื่อต่อรองราคา Taken (2008)
Josh was researching livestock mortality rates.จอชเคยทำวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตายของสัตว์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย Hey! Mr. Pibb! (2009)
Uh, what are your rates?อืม คิดราคายังไงครับ? Lucifer Rising (2009)
At our place it's 2,500 Won, but I calculated it according to Kang Nam's rates.ตามปกติมันแค่ 2,500 วอน แต่ฉันคิดตามอัตราคังนัม Episode #1.1 (2009)
Everyone's heart rates are elevated,การเต้นของหัวใจทุกคนเร็วขึ้น Air: Part 1 (2009)
Same room every Tuesday, hourly rates.ห้องเดิมทุกวันอังคาร คิดเป็น ชม. The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Had hourly rates.มีเรทต่อชั่วโมง The Treasure of Serena Madre (2009)
People learn at different rates.คนเราเรียนได้ ไม่เท่ากันหรอก The Gorilla Experiment (2009)
It's fortunate we're not a publicly-traded company, because if we were, there would be no way to avoid a fall in stock market rates.ยังดีที่เราไม่ใช่บริษัทในตลาดหุ้น ถ้าใช่ละก็ หุ้นเราตกอย่างไม่มีทางเลี่ยงแน่ My Fair Lady (2009)
Richter has started to turn off the power at various rates.Richter เริ่มปิดปัจจุบัน ในบางพื้นที่. Angels & Demons (2009)
We can give you better rates and terms than other competitors but we can offer you much more:เราคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า แถมผ่อนได้นานกว่าเจ้าอื่น แถมด้วยข้อเสนอพิเศษ The International (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ratesAll families with children get special rates.
ratesAre there special evening rates?
ratesBus rates have stayed the same for two years.
ratesDivorce rates might reach a plateau soon.
ratesFalling interest rates have stimulated the automobile market.
ratesHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.
ratesI have to pay high rates to the boarding.
ratesI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.
ratesInterest rates will move up due to monetary tightening.
ratesInternational postal rates differ according to destination.
ratesI've heard that if you default on the water rates your water supply will be suspended, is that true?
ratesNobody anticipated such a sharp decline in interest rates.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap døkbīa kheun) EN: rise in interest rates ; interest rate increase   FR: hausse des taux d'intérêt [f]
พวกไม่มีกระดูกสันหลัง[n.] (phūak mai mī kradūk sanlang) EN: invertebrates   FR: invertébrés [mpl]
พวกมีกระดูกสันหลัง[n.] (phūak mī kradūk sanlang) EN: vertebrates   FR: vertébrés [mpl]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates ; UAE   
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates (UAE)   FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[TM] (Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt) EN: Emirates   FR: Emirates [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATES    R EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rates    (v) (r ei1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahntarife {pl}rates for rail travel [Add to Longdo]
Ratespiel {n}panel game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
ガスハイドレート[, gasuhaidore-to] (n) gas hydrates [Add to Longdo]
セパレーツ[, separe-tsu] (n) separates [Add to Longdo]
チグリスユーフラテス[, chigurisuyu-furatesu] (n) Tigris-Euphrates (river system) [Add to Longdo]
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar [Add to Longdo]
パイレーツ[, paire-tsu] (n) pirate; pirates [Add to Longdo]
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath [Add to Longdo]
為替相場[かわせそうば, kawasesouba] (n) exchange rates; (P) [Add to Longdo]
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地税[dì shuì, ㄉㄧˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] rates (tax) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rates
      n 1: a local tax on property (usually used in the plural)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top