ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purloined

P ER0 L OY1 N D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purloined-, *purloined*, purloin, purloine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา purloined มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *purloined*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purloin[VI] ขโมย, Syn. rob, steal
purloin[VT] ขโมย, Syn. rob, steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purloined!โดนขโมย! Hocus Pocus (1993)
According to these legends, if you purloin sacred stones there is hell to pay.ตามตำนานเหล่านี้ ถ้าคุณฉวยก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ออกมา มีนรกที่รอชดใช้ Volcanalis (2013)
Purloin it.ขโมยใช้ Alice Through the Looking Glass (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURLOIN P ER0 L OY1 N
PURLOINED P ER0 L OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purloin (v) pˈɜːʳlˈɔɪn (p @@1 l oi1 n)
purloins (v) pˈɜːʳlˈɔɪnz (p @@1 l oi1 n z)
purloined (v) pˈɜːʳlˈɔɪnd (p @@1 l oi1 n d)
purloining (v) pˈɜːʳlˈɔɪnɪŋ (p @@1 l oi1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dieb {m} | Diebe {pl}purloiner | purloiners [Add to Longdo]
entwenden; stehlen | entwendend; stehlend | entwendet: gestohlen | entwendet; stiehlt | entwendete; stahlto purloin | purloining | purloined | purloins | purloined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purloin \Pur*loin"\, v. t. [imp. & p. p. {Purloined}; p. pr. &
   vb. n. {Purloining}.] [OF. purloignier, porloignier, to
   retard, delay; pur, por, pour, for (L. pro) + loin far, far
   off (L. longe). See {Prolong}, and cf. {Eloign}.]
   To take or carry away for one's self; hence, to steal; to
   take by theft; to filch.
   [1913 Webster]
 
      Had from his wakeful custody purloined
      The guarded gold.            --Milton.
   [1913 Webster]
 
      when did the muse from Fletcher scenes purloin ?
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top