ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pueblo

P W EH1 B L OW0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pueblo-, *pueblo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pueblo[N] หมู่บ้านอินเดียนแดง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
315 East Pueblo. It's up in White Horse.ทิศตะวันออก 315 อินเดียแดงชนเผ่าพูเอโบล มีม้าสีขาวอยู่หน้าบ้าน Blood Money (2013)
I was a waitress in that little restaurant in Pueblo.ตอนนั้นฉันเป็นเด็กเสิร์ฟ ในร้านอาหารเล็กๆที่เมืองพูเอโบล Pay It Forward (2013)
I located Leanne Tipton, who worked briefly at a restaurant in Pueblo in 1990, but then she disappeared again later on that year.ฉันเจอลีแอนน์ ทิปตั้นแล้ว เธอทำงานชั่วคราว ที่ร้านอาหารในเพบโล ปี 1990 แต่แล้วเธอก็หายตัวไปอีกครั้งในปีนั้น Pay It Forward (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUEBLO    P W EH1 B L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pueblo    (n) pwˈɛblou (p w e1 b l ou)
pueblos    (n) pwˈɛblouz (p w e1 b l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pueblo {m}; indianische Siedlungpueblo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プエブロ[, pueburo] (n) Pueblo (spa [Add to Longdo]
プエブロインディアン[, pueburoindeian] (n) Pueblo Indian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pueblo \Pueb"lo\, n. [Sp., a village, L. populus people. See
   {People}.]
   A communistic building erected by certain Indian tribes of
   Arizona and New Mexico. It is often of large size and several
   stories high, and is usually built either of stone or adobe.
   The term is also applied to any Indian village in the same
   region.
   [1913 Webster]
 
   {Pueblo Indians} (Ethnol.), any tribe or community of Indians
    living in pueblos. The principal Pueblo tribes are the
    Moqui, the Zu[~n]i, the Keran, and the Tewan.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pueblo
   n 1: a member of any of about two dozen Native American peoples
      called `Pueblos' by the Spanish because they live in
      pueblos (villages built of adobe and rock)
   2: a city in Colorado to the south of Colorado Springs
   3: a communal village built by Indians in the southwestern
     United States

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pueblo /puːeːbloː/
  pueblo

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 pueblo
  1. folk; nation; people(popolo)
  2. village(vilaĝo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top