ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosa

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosa-, *prosa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosaic[ADJ] ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid

English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a good line, but I wonder whether they're really about reassuring platitudes, a prosaic sense of the familiar.มันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยว่า ไม่ว่าพวกเขาจะ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืนยันถึง สัมผัสที่คุ้นเคย 1408 (2007)
I myself suspect a more prosaic motive.ผมเองสงสัยว่าแรงจูงใจน่าเบื่อมากขึ้น The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSAIC    P R OW0 Z EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosaic    (j) prˈəzˈɛɪɪk (p r @1 z ei1 i k)
prosaically    (a) prˈəzˈɛɪɪkliː (p r @1 z ei1 i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prosa {f}prose [Add to Longdo]
prosaisch {adj}prosaic [Add to Longdo]
prosaisch; nüchternmundane [Add to Longdo]
prosaisch {adv}prosaically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  prosa
   prose

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  prosa
   prose

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prosa /proːzaː/ 
   prose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top