ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profanation

P R AO2 F AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profanation-, *profanation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profanation(n) การทำให้เสื่อมเสีย, See also: การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า, การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การทำลายความบริสุทธิ์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFANATION P R AO2 F AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profanation (n) prˌɒfənˈɛɪʃən (p r o2 f @ n ei1 sh @ n)
profanations (n) prˌɒfənˈɛɪʃənz (p r o2 f @ n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
褻涜;褻瀆(oK)[せっとく, settoku] (n, vs) profanation; defiling something precious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profanation \Prof`a*na"tion\, n. [L. profanatio: cf. F.
   profanation. See {Profane}, v. t.]
   1. The act of violating sacred things, or of treating them
    with contempt or irreverence; irreverent or too familiar
    treatment or use of what is sacred; desecration; as, the
    profanation of the Sabbath; the profanation of a
    sanctuary; the profanation of the name of God.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of treating with abuse or disrespect, or with
    undue publicity, or lack of delicacy.
    [1913 Webster]
 
       'T were profanation of our joys
       To tell the laity our love.      --Donne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profanation
   n 1: blasphemous behavior; the act of depriving something of its
      sacred character; "desecration of the Holy Sabbath" [syn:
      {profanation}, {desecration}, {blasphemy}, {sacrilege}]
   2: degradation of something worthy of respect; cheapening

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top