ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proclamation

P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proclamation-, *proclamation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming

English-Thai: Nontri Dictionary
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proclamation, royalประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamation, Royalประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all your proclamations about what a model prisoner you were going to be, you had to try to escape.หลังจากคำให้การของแก เกี่ยวกับนายแบบขี้คุก ที่แกอยากจะเป็น แกเลยจำเป็นต้องหนี Keep This Party Going (2009)
The attorney general just issued a proclamation for his immunity.และทนายทั่วไปได้ตีพิมพ์คำประกาศ เพื่อคุ้มกันเค้า Rates of Exchange (2009)
From now, you're free to make whatever wild proclamations you want to about a profile.จากนี้ไป คุณกธสามารถทำข้อมูลได้อย่างอิสระ จะบ้าบอแค่ไหนก็ได้ Episode #1.6 (2009)
Making promises and proclamations to all of usให้สัญญาและป่าวประกาศไว้ ต่อหน้าพวกเรา บนความรู้สึก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I wish to make a proclamation of love.ข้าปรารถนาที่จะประกาศเกี่ยวกับความรักของข้า Sweet Dreams (2009)
President Kennedy has signed a formal proclamation setting up a blockade of all missiles bound for Cuba.ประธานาธิบดี เคนเนดี้ ได้ลงนามในประกาศ ให้ปิดกั้นชีปนาวุธที่มุ่งสู่คิวบาแล้ว X-Men: First Class (2011)
Make a little proclamation to the people. DING! Let it be known:บอกข่าวแก่พลเมือง นี่คือคำสั่งจากสภา I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
You made a proclamation that I never agreed to.คุณตัดสินใจทำเรื่องนี้\ โดยที่ฉันไม่เห็นด้วย Sacrifice (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศอิสรภาพ[n. exp.] (kān prakāt itsaraphāp) FR: proclamation d'indépendance [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCLAMATION P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N
PROCLAMATIONS P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclamation (n) prˌɒkləmˈɛɪʃən (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n)
proclamations (n) prˌɒkləmˈɛɪʃənz (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekanntmachung {f} | Bekanntmachungen {pl}proclamation | proclamations [Add to Longdo]
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc. [Add to Longdo]
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P) [Add to Longdo]
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact [Add to Longdo]
声明[せいめい, seimei] (n,vs) declaration; statement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
声明文[せいめいぶん, seimeibun] (n) proclamation; statement [Add to Longdo]
宣下[せんげ, senge] (n,vs) imperial proclamation [Add to Longdo]
宣教[せんきょう, senkyou] (n,vs) religious mission; religious proclamation [Add to Longdo]
宣言[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P) [Add to Longdo]
宣戦布告[せんせんふこく, sensenfukoku] (n,vs) declaration of war; proclamation of war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proclamation \Proc`la*ma"tion\, n. [F. proclamation, L.
   proclamatio. See {Proclaim}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proclaiming; official or general notice;
    publication.
    [1913 Webster]
 
       King Asa made a proclamation throughout all Judah;
       none was exempted.          --1 Kings xv.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is proclaimed, publicly announced, or
    officially declared; a published ordinance; as, the
    proclamation of a king; a Thanksgiving proclamation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proclamation
   n 1: a formal public statement; "the government made an
      announcement about changes in the drug war"; "a declaration
      of independence" [syn: {announcement}, {proclamation},
      {annunciation}, {declaration}]
   2: the formal act of proclaiming; giving public notice; "his
     promulgation of the policy proved to be premature" [syn:
     {proclamation}, {promulgation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top