ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

process,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -process,-, *process,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
process, abuse ofการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, acromionปุ่มกระดูกหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, alveolarส่วนยื่นเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, condylarส่วนยื่นคอนดายล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, conversionกระบวนการแปลงผัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, coracoidจะงอยบ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, coronoidส่วนยื่นคอโรนอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, dueกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, ensiform; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
process,Suffixes, 1: "-ion" creates nouns that show the meaning of 'action, state, process, results,' and so on.

Japanese-English: EDICT Dictionary
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] instruction, process, procedure, protocol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service \Serv"ice\, n. [OE. servise, OF. servise, service, F.
   service, from L. servitium. See {Serve}.]
   1. The act of serving; the occupation of a servant; the
    performance of labor for the benefit of another, or at
    another's command; attendance of an inferior, hired
    helper, slave, etc., on a superior, employer, master, or
    the like; also, spiritual obedience and love. "O God . . .
    whose service is perfect freedom." --Bk. of Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Madam, I entreat true peace of you,
       Which I will purchase with my duteous service.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God requires no man's service upon hard and
       unreasonable terms.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. The deed of one who serves; labor performed for another;
    duty done or required; office.
    [1913 Webster]
 
       I have served him from the hour of my nativity, . .
       . and have nothing at his hands for my service but
       blows.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This poem was the last piece of service I did for my
       master, King Charles.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To go on the forlorn hope is a service of peril; who
       will understake it if it be not also a service of
       honor?                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Office of devotion; official religious duty performed;
    religious rites appropriate to any event or ceremonial;
    as, a burial service.
    [1913 Webster]
 
       The outward service of ancient religion, the rites,
       ceremonies, and ceremonial vestments of the old law.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a musical composition for use in churches.
    [1913 Webster]
 
   5. Duty performed in, or appropriate to, any office or
    charge; official function; hence, specifically, military
    or naval duty; performance of the duties of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       When he cometh to experience of service abroad . . .
       ne maketh a worthy soldier.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Useful office; advantage conferred; that which promotes
    interest or happiness; benefit; avail.
    [1913 Webster]
 
       The stork's plea, when taken in a net, was the
       service she did in picking up venomous creatures.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   7. Profession of respect; acknowledgment of duty owed. "Pray,
    do my service to his majesty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The act and manner of bringing food to the persons who eat
    it; order of dishes at table; also, a set or number of
    vessels ordinarily used at table; as, the service was
    tardy and awkward; a service of plate or glass.
    [1913 Webster]
 
       There was no extraordinary service seen on the
       board.                --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law) The act of bringing to notice, either actually or
    constructively, in such manner as is prescribed by law;
    as, the service of a subp[oe]na or an attachment.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) The materials used for serving a rope, etc., as
     spun yarn, small lines, etc.
     [1913 Webster]
 
   11. (Tennis) The act of serving the ball.
     [1913 Webster]
 
   12. Act of serving or covering. See {Serve}, v. t., 13.
     [1913 Webster]
 
   {Service book}, a prayer book or missal.
 
   {Service line} (Tennis), a line parallel to the net, and at a
    distance of 21 feet from it.
 
   {Service of a writ}, {process}, etc. (Law), personal delivery
    or communication of the writ or process, etc., to the
    party to be affected by it, so as to subject him to its
    operation; the reading of it to the person to whom notice
    is intended to be given, or the leaving of an attested
    copy with the person or his attorney, or at his usual
    place of abode.
 
   {Service of an attachment} (Law), the seizing of the person
    or goods according to the direction.
 
   {Service of an execution} (Law), the levying of it upon the
    goods, estate, or person of the defendant.
 
   {Service pipe}, a pipe connecting mains with a dwelling, as
    in gas pipes, and the like. --Tomlinson.
 
   {To accept service}. (Law) See under {Accept}.
 
   {To see service} (Mil.), to do duty in the presence of the
    enemy, or in actual war.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Process \Proc"ess\, n. [F. proc[`e]s, L. processus. See
   {Proceed}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proceeding; continued forward movement;
    procedure; progress; advance. "Long process of time."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The thoughts of men are widened with the process of
       the suns.               --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of actions, motions, or occurrences; progressive
    act or transaction; continuous operation; normal or actual
    course or procedure; regular proceeding; as, the process
    of vegetation or decomposition; a chemical process;
    processes of nature.
    [1913 Webster]
 
       Tell her the process of Antonio's end. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A statement of events; a narrative. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat. & Zool.) Any marked prominence or projecting part,
    especially of a bone; anapophysis.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) The whole course of proceedings in a cause real or
    personal, civil or criminal, from the beginning to the end
    of the suit; strictly, the means used for bringing the
    defendant into court to answer to the action; -- a generic
    term for writs of the class called judicial.
    [1913 Webster]
 
   {Deacon's process} [from H. Deacon, who introduced it]
    (Chem.), a method of obtaining chlorine gas by passing
    hydrochloric acid gas over heated slag which has been
    previously saturated with a solution of some metallic
    salt, as sulphate of copper.
 
   {Final process} (Practice), a writ of execution in an action
    at law. --Burrill.
 
   {In process}, in the condition of advance, accomplishment,
    transaction, or the like; begun, and not completed.
 
   {Jury process} (Law), the process by which a jury is summoned
    in a cause, and by which their attendance is enforced.
    --Burrill.
 
   {Leblanc's process} (Chem.), the process of manufacturing
    soda by treating salt with sulphuric acid, reducing the
    sodium sulphate so formed to sodium sulphide by roasting
    with charcoal, and converting the sodium sulphide to
    sodium carbonate by roasting with lime.
 
   {Mesne process}. See under {Mesne}.
 
   {Process milling}, the process of high milling for grinding
    flour. See under {Milling}.
 
   {Reversible process} (Thermodynamics), any process consisting
    of a cycle of operations such that the different
    operations of the cycle can be performed in reverse order
    with a reversal of their effects.
    [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 process
  process

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top