ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretense

P R IY0 T EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretense-, *pretense*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretense(n) พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ, See also: การเสแสร้ง, Syn. deceit, falsification, Ant. honesty, sincerity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretense(พรีเทนซฺ') n. = pretence (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pretense(n) ข้ออ้าง, มารยา, การแกล้งทำ, การเสแสร้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think he cleans up the place anymore. I have feeling he might be there under false pretenses playing somebody else's hand.ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทำความสะอาดนะ ผมรู้สึกว่าเขาอาจเป็นใครสักคนที่แฝงตัวเข้ามาในนี้ และอาจตบตาด้วยเส้นผมของคนอื่น Gattaca (1997)
I went to her house on the pretense of buying her car.but to you, they're just evidence. Deja Vu (2006)
My pretense almost ended at that party... where I had understood everything Mr PringIe said in english ... and gave him a fitting reply in Hindi!ที่งานเลี้ยงนั่น ผมเกือบหมดความอดทน... ผมเข้าใจที่นายปริงเกิ้ล พูดในอังกฤษ... คุณน่าจะดูออก ตอนที่ผมตอบคำถามเขา Namastey London (2007)
So... do you think that the robbery was just a pretense for the placement of the bug, and then the killer was caught in the act?เป็นแค่การแสร้งทำเพื่อจะมา ติดตั้งเครื่องดักฟังเหรอ - แล้วฆาตกรโดนจับได้ตอนลงมือหรอ - นี่ไม่ใช่คดีวอเตอร์เกตนะ คาสเซิล Under the Gun (2010)
So you're just gonna drop all pretense of actually teaching us?งั้นก็แปลว่าคุณเลิกแกล้งทำเป็น กำลังสอนพวกเราแล้วสินะ? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
- I believe that there is a faction of the vampire population that wishes to do away with the pretense and go back to the old days of murder and bloodshed.- ผมเชื่อว่า แวมไพร์ได้แบ่งออก เป็นฝักเป็นฝ่ายที่ ปราถนาและเสแสร้งแกล้งทำเป็นดี ซึ่งแท้จริงแล้ว Gone, Gone, Gone (2012)
Adopting the language of the pretense only serves to ease participation in it.การนำภาษาของข้ออ้าง เพียงทำหน้าที่เพื่อความสะดวกในการมีส่วนร่วมอยู่ในนั้น Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretenseHe made a pretense of knowing my father.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแก้ตัว[khamkaētūa] (n) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense  FR: excuse [ f ] ; prétexte [ m ] ; alibi [ m ]
แสร้ง[saērong] (v) EN: pretend ; feign ; make a pretense (of)  FR: feindre (de) ; faire semblant (de)
ตลกบริโภค[talok boriphōk] (x) EN: be a joke for eating ; sponge on s.o. ; get sth under false pretenses
ตลกแดก[talok daēk] (v, exp) EN: sponge on s.o. ; get sth under false pretenses

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRETENSE P R IY0 T EH1 N S
PRETENSES P R IY0 T EH1 N S IH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮託[かたく, kataku] (n, vs) pretext; pretense; pretence [Add to Longdo]
外連[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense [Add to Longdo]
偽悪[ぎあく, giaku] (n) pretense of evil; pretence of evil [Add to Longdo]
虚像[きょぞう, kyozou] (n, adj-no) virtual image; pretense; pretence [Add to Longdo]
矯飾[きょうしょく, kyoushoku] (n, vs) affectation; pretense; pretence [Add to Longdo]
見せ掛け(P);見せかけ[みせかけ, misekake] (n) seeming; pose; show; pretense; (P) [Add to Longdo]
御為ごかし;お為ごかし[おためごかし, otamegokashi] (n) self-aggrandizement under pretense of aiding another (aggrandisement, pretence) [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n, ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf, ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretense \Pre*tense"\, Pretence \Pre*tence\, n. [LL. praetensus,
   for L. praetentus, p. p. of praetendere. See {Pretend}, and
   cf. {Tension}.]
   1. The act of laying claim; the claim laid; assumption;
    pretension. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Primogeniture can not have any pretense to a right
       of solely inheriting property or power. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       I went to Lambeth with Sir R. Brown's pretense to
       the wardenship of Merton College, Oxford. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of holding out, or offering, to others something
    false or feigned; presentation of what is deceptive or
    hypocritical; deception by showing what is unreal and
    concealing what is real; false show; simulation; as,
    pretense of illness; under pretense of patriotism; on
    pretense of revenging C[ae]sar's death.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is pretended; false, deceptive, or hypocritical
    show, argument, or reason; pretext; feint.
    [1913 Webster]
 
       Let not the Trojans, with a feigned pretense
       Of proffered peace, delude the Latian prince.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Intention; design. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A very pretense and purpose of unkindness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: See the {Note} under {Offense}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Mask; appearance; color; show; pretext; excuse.
 
   Usage: {Pretense}, {Pretext}. A pretense is something held
      out as real when it is not so, thus falsifying the
      truth. A pretext is something woven up in order to
      cover or conceal one's true motives, feelings, or
      reasons. Pretext is often, but not always, used in a
      bad sense.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretense
   n 1: the act of giving a false appearance; "his conformity was
      only pretending" [syn: {pretense}, {pretence},
      {pretending}, {simulation}, {feigning}]
   2: pretending with intention to deceive [syn: {pretense},
     {pretence}, {feigning}, {dissembling}]
   3: imaginative intellectual play [syn: {pretense}, {pretence},
     {make-believe}]
   4: a false or unsupportable quality [syn: {pretension},
     {pretense}, {pretence}]
   5: an artful or simulated semblance; "under the guise of
     friendship he betrayed them" [syn: {guise}, {pretense},
     {pretence}, {pretext}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top