ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pow-wow

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pow-wow-, *pow-wow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pow-wow[N] การประชุมของชนพื้นเมืองอเมริกัน, Syn. assembly, conference, convention, congress
pow-wow[VI] ประชุม, Syn. discuss, confer, meet, parley
pow-wow[SL] การประชุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's time for me and Miss Curls are for girls to have a little pow-wow.ฉันว่าถึงเวลาที่ฉันกับ นางสาวแมนเวอร์ เคลียร์กันแล้ว School's Out (2012)
Pow-wow with Qetsiyah?จะไปปรึกษากับแคทสิย่า? The Walking Dead (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powwow \Pow"wow`\, n.
   1. A priest, or conjurer, among the North American Indians.
    [1913 Webster]
 
       Be it sagamore, sachem, or powwow.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Conjuration attended with great noise and confusion, and
    often with feasting, dancing, etc., performed by Indians
    for the cure of diseases, to procure success in hunting or
    in war, and for other purposes.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Any assembly characterized by noise and confusion;
    a noisy frolic or gathering. [Archaic, formerly Colloq. U.
    S.]
    [1913 Webster]
 
   4. Any meeting assembled to discuss an issue; a parley.
    [Informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powwow \Pow"wow`\, v. i.
   1. To use conjuration, with noise and confusion, for the cure
    of disease, etc., as among the North American Indians.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To hold a noisy, disorderly meeting. [Archaic,
    formerly Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To hold a meeting to discuss an issue. [Informal]
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top