ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poise

P OY1 Z   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poise-, *poise*
Possible hiragana form: ぽいせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poise[N] ท่าทางสงบเยือกเย็น, Syn. coolness, self-control, Ant. panic
poise[N] ความสมดุล, See also: ดุลยภาพ, Syn. balance, gravity
poise[N] ท่าเดิน, See also: การวางตัว
poise[N] ความมั่นคง, See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ, Syn. steadiness
poise[VI] ทรงตัว
poise[VT] ทรงตัว
poise on[PHRV] ทำให้สมดุล, See also: ทรงตัว
poise over[PHRV] ลอยอยู่เหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา

English-Thai: Nontri Dictionary
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
porpoise(n) ปลาโลมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aunt Poise is here.เจียวเหนียงมาแล้ว The Four (2012)
Of course! Aunt Poise brings it all the time.แน่นอน เจียวเหนียงเอามาให้บ่อย ๆ The Four (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงตัว[V] balance, See also: poise, keep one's balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one's feet, Ant. ล้มตัว, Example: นักกายกรรมทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้นานทีเดียว, Thai definition: ตั้งตัวอยู่ได้, เลี้ยงตัวให้ยืนตรง, ทำให้สมดุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise   FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bāt lang rīep) EN: Finless Porpoise   

CMU English Pronouncing Dictionary
POISE P OY1 Z
POISED P OY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poise (v) pˈɔɪz (p oi1 z)
poised (v) pˈɔɪzd (p oi1 z d)
poises (v) pˈɔɪzɪz (p oi1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
ポアズ[, poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity) [Add to Longdo]
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.) [Add to Longdo]
兼ね合い(P);兼合い[かねあい, kaneai] (n,vs) equilibrium; good balance; poise; (P) [Add to Longdo]
砂滑[すなめり;スナメリ, sunameri ; sunameri] (n) (uk) black finless porpoise (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one [Add to Longdo]
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of) [Add to Longdo]
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation [Add to Longdo]
鼠海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, n. [OE. pois, peis, OF. pois, peis, F. poids, fr.
   L. pensum a portion weighed out, pendere to weigh, weigh out.
   Cf. {Avoirdupois}, {Pendant}, {Poise}, v.] [Formerly written
   also {peise}.]
   1. Weight; gravity; that which causes a body to descend;
    heaviness. "Weights of an extraordinary poise." --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. The weight, or mass of metal, used in weighing, to balance
    the substance weighed.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being balanced by equal weight or power;
    equipoise; balance; equilibrium; rest. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. That which causes a balance; a counterweight.
    [1913 Webster]
 
       Men of unbounded imagination often want the poise of
       judgment.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. a dignified and self-confident manner; graceful composure
    and tact in handling difficult social situations.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. i.
   To hang in equilibrium; to be balanced or suspended; hence,
   to be in suspense or doubt.
   [1913 Webster]
 
      The slender, graceful spars
      Poise aloft in air.           --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. t. [imp. & p. p. {Poised}, ; p. pr. & vb. n.
   {Poising}.] [OE. poisen, peisen, OF. & F. peser, to weigh,
   balance, OF. il peise, il poise, he weighs, F. il p[`e]se,
   fr. L. pensare, v. intens. fr. pendere to weigh. See {Poise},
   n., and cf. {Pensive}.] [Formerly written also {peise}.]
   1. To balance; to make of equal weight; as, to poise the
    scales of a balance.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold or place in equilibrium or equiponderance.
    [1913 Webster]
 
       Nor yet was earth suspended in the sky;
       Nor poised, did on her own foundation lie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To counterpoise; to counterbalance.
    [1913 Webster]
 
       One scale of reason to poise another of sensuality.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To poise with solid sense a sprightly wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To ascertain, as by the balance; to weigh.
    [1913 Webster]
 
       He can not sincerely consider the strength, poise
       the weight, and discern the evidence. --South.
    [1913 Webster]
 
   5. To weigh (down); to oppress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lest leaden slumber peise me down to-morrow. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poise
   n 1: a cgs unit of dynamic viscosity equal to one dyne-second
      per square centimeter; the viscosity of a fluid in which a
      force of one dyne per square centimeter maintains a
      velocity of 1 centimeter per second
   2: a state of being balanced in a stable equilibrium
   3: great coolness and composure under strain; "keep your cool"
     [syn: {aplomb}, {assuredness}, {cool}, {poise}, {sang-froid}]
   v 1: be motionless, in suspension; "The bird poised for a few
      moments before it attacked"
   2: prepare (oneself) for something unpleasant or difficult [syn:
     {brace}, {poise}]
   3: cause to be balanced or suspended
   4: hold or carry in equilibrium [syn: {poise}, {balance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top