ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

play back

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -play back-, *play back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
play back[PHRV] ส่งกลับ (ลูกบอล), See also: ตีกลับ, โยนกลับ
play back[PHRV] ก้าวกลับหนึ่งก้าวก่อนการตีลูก, Syn. play forward
play back[PHRV] กรอเทปกลับ, Syn. playback

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, here'll do. Play back the recording.โอเค ตรงนี้ล่ะ เล่นเทปเมื่อกี๊ซิ Episode #2.4 (2008)
Play back the message.ส่งข้อความซ้ำอีก Grievous Intrigue (2010)
Play back "What's your name?"ซาช่า ย้อนกลับซิ Grave Encounters (2011)
Play back Megan's answer one more time, would you?ย้อนคำตอบของเมแกนอีกครั้งซิ Welcome to the Occupation (2011)
Play back the audio.ย้อนเสียงกลับไปซิ On the Fence (2011)
Go play back there.กลับไปเล่นเถอะ Hit (2012)
Apparently there was no suspicion of foul play back then.เห็นได้ชัดว่าตอนนั้นไม่พบผู้ต้องสงสัยเลย Pay It Forward (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 play back
   v 1: reproduce (a recording) on a recorder; "The lawyers played
      back the conversation to show that their client was
      innocent" [syn: {play back}, {replay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top