ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picturing

P IH1 K CH ER0 IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picturing-, *picturing*, pictur
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm picturing her, I'm picturing an idiot.- โอกาสเหรอ - ใช่ คุณต้องการหน้าต่างฟรี ๆ Sexy Rollercoasters (2017)
I'm picturing it now.แม่กำลังคิดภาพมัน All We Had (2016)
There's 100 men lying awake at night picturing you.มีชายร้อยคนที่ลืมตาโพล่งตอนกลางคืน จินตนาการภาพเจ้า Breaker of Chains (2014)
I was picturing something, like, this big.ชั้นจินตนาการว่า อะไรที่ใหญ่ประมาณนี้ The Interview (2014)
How to store information so you never forget it, by picturing it.วิธีเก็บข้อมูลที่จะทำให้คูรไม่ลืมมัน โดยการจำเป็นภาพ His Last Vow (2014)
Rehearsing every night in the mirror, picturing the jury in their underwear, all the old tricks.ฉันซ้อมทุก ๆ คืนหน้ากระจก วาดภาพคณะลูกขุนในชุดชั้นใน ฉันทำทุกอย่าง Reasonable Doubt (2013)
Okay, I'm picturing a little boy.โอเคผม picturing เด็กชายตัวเล็ก ๆ . Now You See Me (2013)
Are you picturing the PI as you and me as the gangster's moll?คุณนึกภาพว่านักสืบเป็นคุณ ส่วนฉันเป็น เมียเก็บของมาเฟียงั้นเหรอ The Blue Butterfly (2012)
When you're doing the trick with me are you picturing Roseanna?เวลาที่เธอมีอะไรกับฉัน เธอนึกถึงโรแซนนาใช่มั้ย Episode #1.2 (2012)
You picturing yourself shooting Keller right now?นายกำลังนึกภาพตัวเอง ยิงเคลเลอร์เลยไหม ? Checkmate (2012)
I'm not picturing things anymore.ฉันไม่เห็นมาพักใหญ่แล้ว The Perks of Being a Wallflower (2012)
You know, when I kissed her, I was totally picturing you.รู้ใหม ตอนที่ผมจูบหล่อนหน่ะ ฉันคิดถึงแต่คุณคนเดียว Knightfall (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICTURING    P IH1 K CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picturing    (v) pˈɪktʃərɪŋ (p i1 k ch @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picture \Pic"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Pictured}; p. pr. & vb.
   n. {Picturing}.]
   To draw or paint a resemblance of; to delineate; to
   represent; to form or present an ideal likeness of; to bring
   before the mind. "I . . . do picture it in my mind."
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I have not seen him so pictured.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picturing
   n 1: visual imagery [syn: {picturing}, {envisioning}]
   2: visual representation as by photography or painting [syn:
     {pictorial representation}, {picturing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top