ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pharisaic

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pharisaic-, *pharisaic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pharisaic[ADJ] เคร่งระเบียบ, See also: เคร่งศาสนา
Pharisaical[ADJ] เคร่งระเบียบ, See also: เคร่งศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าระเบียบ[ADJ] methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pharisaic    (j) fˌærɪsˈɛɪɪk (f a2 r i s ei1 i k)
pharisaical    (j) fˌærɪsˈɛɪɪkəl (f a2 r i s ei1 i k @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pharisaic \Phar`i*sa"ic\ (f[a^]r`[i^]*s[=a]"[i^]k), Pharisaical
 \Phar`i*sa"ic*al\ (-[i^]*kal), a. [L. Pharisaicus, Gr.
   Farisai:ko`s: cf. F. pharisa["i]que. See {Pharisee}.]
   1. Of or pertaining to the Pharisees; resembling the
    Pharisees. "The Pharisaic sect among the Jews."
    --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Addicted to external forms and ceremonies; making a
    show of religion without the spirit of it; ceremonial;
    formal; hypocritical; self-righteous. "Excess of outward
    and pharisaical holiness." --Bacon. "Pharisaical
    ostentation." --Macaulay.
    [1913 Webster] -- {Phar`i*sa"ic*al*ly}, adv. --
    {Phar`i*sa"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pharisaic
   adj 1: excessively or hypocritically pious; "a sickening
       sanctimonious smile" [syn: {holier-than-thou},
       {pietistic}, {pietistical}, {pharisaic}, {pharisaical},
       {sanctimonious}, {self-righteous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top