ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petty cash

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petty cash-, *petty cash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petty cash(n) เงินสดย่อย, Syn. running account, cash account, deposit account

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petty cashn. เงินสดย่อย, เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Petty cash bookสมุดเงินสดย่อย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why you stole $200 from the petty cash box yesterday.เมื่อวาน เธอขโมยเงิน 200 ดอลล่า ไปจากกล่องเก็บเงินทำไม What More Do I Need? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[ngoen chai jāi bettalet] (n, exp) EN: petty expenses ; petty cash ; pocket money
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [ m ] ; liquide [ m ] ; argent comptant [ m ] ; en espèces
เงินสดย่อย[ngoensot yǿi] (n, exp) EN: petty cash
สตางค์ปลีก[satāng plīk] (n, exp) EN: small change ; change ; petty cash

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零用金[líng yòng jīn, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] petty cash #347,723 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] (n) petty cash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petty \Pet"ty\ (p[e^]t"t[y^]), a. [Compar. {Pettier}
   (p[e^]t"t[i^]*[~e]r); superl. {Pettiest}.] [OE. petit, F.
   petit; probably of Celtic origin, and akin to E. piece. Cf.
   {Petit}.]
   Little; trifling; inconsiderable; unimportant; also,
   inferior; subordinate; as, a petty fault; petty complaints; a
   petty prince. --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Like a petty god
      I walked about, admired of all.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Petty averages}. See under {Average}.
 
   {Petty cash}, money expended or received in small items or
    amounts.
 
   {Petty officer}, a subofficer in the navy, as a gunner, etc.,
    corresponding to a noncommissionned officer in the army.
    [1913 Webster]
 
   Note: For petty constable, petty jury, petty larceny, petty
      treason, See {Petit}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Little; diminutive; inconsiderable; inferior; trifling;
     trivial; unimportant; frivolous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petty cash
   n 1: a small fund of cash that a firm keeps for the payment of
      incidental expenses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top