ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perspicuous

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perspicuous-, *perspicuous*, perspicuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspicuous[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย, ไม่คลุมเครือ, Syn. lucid, distinct, intelligible, limpid, luculent, pellucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspicuous (j) pˈəspˈɪkjuəʳs (p @1 s p i1 k y u@ s)
perspicuously (a) pˈəspˈɪkjuəʳsliː (p @1 s p i1 k y u@ s l ii)
perspicuousness (n) pˈəspˈɪkjuəʳsnəs (p @1 s p i1 k y u@ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspicuous \Per*spic"u*ous\, a. [L. perspicuus, from perspicere
   to look through. See {Perspective}.]
   1. Capable of being through; transparent; translucent; not
    opaque. [Obs.] --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear to the understanding; capable of being clearly
    understood; clear in thought or in expression; not obscure
    or ambiguous; as, a perspicuous writer; perspicuous
    statements. "The purpose is perspicuous." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Per*spic"u*ous*ly}, adv. --
    {Per*spic"u*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspicuous
   adj 1: (of language) transparently clear; easily understandable;
       "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a
       luculent oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a
       crystal clear explanation"; "a perspicuous argument"
       [syn: {limpid}, {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal
       clear}, {perspicuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top