ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjure

P ER1 JH ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjure-, *perjure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjure[VT] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lying is also a sin. I will not perjure myself In front of the lord.การโกหกก็เป็นบาป ฉันจะไม่พูดปดต่อหน้าพระเจ้า The Wrath of Con (2009)
I had to swear an oath before we began this deposition and I don't wanna perjure myself, so I have a legal obligation to say no.ผมต้องให้คำปฏิญาณก่อนให้การ ผมไม่อยากให้การเท็จ ผมจึงต้องพูดความจริงว่า ไม่ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
เป็นพยานเท็จ[v. exp.] (pen phayān thet) EN: perjure   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURE P ER1 JH ER0
PERJURED P ER1 JH ER0 D
PERJURER P ER1 JH ER0 ER0
PERJURES P ER1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjure (v) pˈɜːʳʤər (p @@1 jh @ r)
perjured (v) pˈɜːʳʤəd (p @@1 jh @ d)
perjurer (n) pˈɜːʳʤərər (p @@1 jh @ r @ r)
perjures (v) pˈɜːʳʤəz (p @@1 jh @ z)
perjurers (n) pˈɜːʳʤərəz (p @@1 jh @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjure \Per"jure\, n. [L. perjurus: cf. OF. parjur, F.
   parjure.]
   A perjured person. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjure \Per"jure\, v. t. [imp. & p. p. {Perjured}; p. pr. & vb.
   n. {Perjuring}.] [F. parjurer, L. perjurare, perjerare; per
   through, over + jurare to swear. See {Jury}.]
   1. To cause to violate an oath or a vow; to cause to make
    oath knowingly to what is untrue; to make guilty of
    perjury; to forswear; to corrupt; -- often used
    reflexively; as, he perjured himself.
    [1913 Webster]
 
       Want will perjure
       The ne'er-touched vestal.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a false oath to; to deceive by oaths and
    protestations. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And with a virgin innocence did pray
       For me, that perjured her.      --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Perjure}, {Forswear}.
 
   Usage: These words have been used interchangeably; but there
      is a tendency to restrict perjure to that species of
      forswearing which constitutes the crime of perjury at
      law, namely, the willful violation of an oath
      administered by a magistrate or according to law.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perjure
   v 1: knowingly tell an untruth in a legal court and render
      oneself guilty of perjury

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top