Search result for

patriot

(81 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patriot-, *patriot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patriot[N] ผู้รักชาติ, Syn. good citizen, statesman, nationalist
patriotism[N] ความรักชาติ, Syn. alligiance, civism, nationality
patriotism[N] คนรักชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patriot(เพ'ทริอัท) n. ผู้รักชาต', See also: patriotic adj. patriotism n.
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ
compatriot(คัมเพ'ทรีเอิท) n. คนร่วมชาติ,คนชาติเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับประเทศหรือชาติเดียวกัน., See also: compatriotic adj. ดูcompatriot compatriotism n. ดู compatriotic adj. ดูcompatriot, Syn. fellow countryman

English-Thai: Nontri Dictionary
patriot(n) คนรักชาติ,พวกชาตินิยม
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ปลุกใจไทย [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just not sure if he's working for Hirohito or the New England Patriots.ฉันไม่แน่ใจว่าเค้ากำลังทำงาน ให้ฮิโรฮิโต หรือนิวอิงแลนด์แพรททิออทส์ Lucky Thirteen (2008)
- Very patriotic of you.- คุณรักชาติด้วยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But sometimes there's a higher patriotism, Dad.แต่ผมว่ามันเป็นการรักชาติ ในระดับที่สูงกว่า Burn After Reading (2008)
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Patriot Act gives us a lot of leeway here.มีคนคอยให้ทุนในการทำงานเต็มที่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Rumors have surfaced that the U.S. Government has recently broadened the reach of the Patriot Act.ข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตอำนาจกฏหมายความรักชาติ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Kennedy was president, and we were all patriots.ตอนนั้นเคเนดี้เป็นประธานาธิบดี และเราคือพวกที่จงรักภักดีต่อชาติ Chapter Ten '1961' (2009)
I mean, the man's a patriot.ผมหมายถึง เขาเป็นคนรักชาติ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
You're very beautiful when you get all patriotic.คุณสวยมาก เวลาคุณมีความรักชาติเต็มตัว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
They asked him about our friends, our books, our China years, our patriotism.พวกนั้นถามเค้าเกี่ยวกับเรื่องเพื่อพวกเรา หนังสือพวกเรา ตอนอยู่จีน และความรักชาติ Julie & Julia (2009)
We are God-fearing patriots, and in a time when black radicals are in power in this country, we are desperately trying to remind our citizens of their founding beliefs.พวกเราคือผู้รักชาติกลัวบาป และในเวลาที่สิ้นหวัง กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง Albification (2009)
We're patriots, Howard.เราเป็นพวกรักชาติ, โฮวาด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patriotAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
patriotFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
patriotHe felt patriotism rise in his breast.
patriotInflame one's patriotism.
patriotLet's sing a patriotic air.
patriotMany murders have been committed using the excuse of patriotism.
patriotNationalism is not to be confused with patriotism.
patriotNo man can be a patriot on an empty stomach.
patriotThe patriots stood up for the rights of their nation.
patriotThe patriot sticks to his moral principles.
patriotWe must instill patriotism into the young people of today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รักชาติ[N] patriot, See also: nationalist, loyalist, Example: คนไทยที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยถือว่าเป็นผู้รักชาติ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีความรู้สึกผูกพันและชื่นชมในประเทศของตน
ชาตินิยม[N] nationalism, See also: patriotism, Example: ิความเป็นชาตินิยมถูกปลูกฝังไว้ในตัวของคนในชาติโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่
ความรักชาติ[N] patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]
เพื่อนร่วมชาติ[n. exp.] (pheūoen ruam chāt) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman   FR: compatriote [m]
เพื่อนร่วมภาคเดียวกัน[n. exp.] (pheūoen ruam phāk dīokan) EN: compatriots   
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng prachāchon) FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
ผู้รักชาติ[n.] (phūrakchāt) EN: patriot ; nationalist ; loyalist   FR: patriote [m] ; nationaliste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRIOT    P EY1 T R IY0 AH0 T
PATRIOTS    P EY1 T R IY0 AH0 T S
PATRIOT'S    P EY1 T R IY0 AH0 T S
PATRIOTIC    P EY2 T R IY0 AA1 T IH0 K
PATRIOTISM    P EY1 T R IY0 AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patriot    (n) (p a1 t r i@ t)
patriots    (n) (p a1 t r i@ t s)
patriotic    (j) (p a2 t r i o1 t i k)
patriotism    (n) (p a1 t r i@ t i z @ m)
patriotically    (a) (p a2 t r i o1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patriot {m} | Patrioten {pl}patriot | patriots [Add to Longdo]
Patriotismus {m}patriotism [Add to Longdo]
patriotisch {adj} | patriotischer | am patriotischstenpatriotic | more patriotic | most patriotic [Add to Longdo]
patriotisch {adv}patriotically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトリオティズム[, patorioteizumu] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国[あいこく, aikoku] (n,adj-no) love of (one's) country; patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国の志士[あいこくのしし, aikokunoshishi] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国運動[あいこくうんどう, aikokuundou] (n) patriotic movement [Add to Longdo]
愛国者[あいこくしゃ, aikokusha] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国主義[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] (n) patriotic feelings; patriotism [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
救国[きゅうこく, kyuukoku] (n) patriot devoted to the salvation of his country; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] patriotic; love of country; patriotism [Add to Longdo]
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism [Add to Longdo]
爱国者[ài guó zhě, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ, / ] patriot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patriot \Pa"tri*ot\ (p[=a]"tr[i^]*[o^]t; 277), n. [F. patriote;
   cf. Sp. patriota, It. patriotto; all fr. Gr. patriw`ths a
   fellow-countryman, fr. pa`trios established by forefathers,
   fr. path`r father. See {Father}.]
   One who loves his country, and zealously supports its
   authority and interests. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
      Such tears as patriots shed for dying laws. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patriot \Pa"tri*ot\, a.
   Becoming to a patriot; patriotic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patriot
   n 1: one who loves and defends his or her country [syn:
      {patriot}, {nationalist}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 patriot [pɑtrijɔt]
   patriot
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Patriot [patriːoːt] (n) , s.(m )
   patriot
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top