Search result for

parish

(50 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parish-, *parish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parish[N] เขตศาสนา, Syn. ecclesiastical unit, archdiocese, demesne, territory, county
parishioner[N] พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา, Syn. layman, countryman, countrywoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parish(แพ'ริช) n. เขตทางศาสนา, See also: parishioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
parish(n) เขตสงฆ์,เขตทางศาสนา,เขตวัด,ตำบล
parishioner(n) คนที่อยู่ในละแวกวัด,ลูกวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา), เขตแพริช [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parish๑. เขตการปกครองทางศาสนา๒. เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parish registerทะเบียนสมาชิกของแพริช [ดู parochial register] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was married to a Creole of Evangeline Parish and they had a son.เขาแต่งงานกับชาวครีโอลแห่งแคว้นอีแวนจีไลน์ แล้วพวกเขามีบุตรชายคนหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-I'm David Hernandez with the Orleans Parish dept of Child Welfare Services.-ผมเดวิส เฮอร์แนนเดซ แผนกสังคมสังเคราะห์เด็ก ออร์ลินพาร์ริช The Curious Case of Benjamin Button (2008)
well, maybe you should give it a gander and then come over here to the parish for breakfast, in, say, an hour;พ่อว่า คุณน่าจะลองอ่านดูแล้วแวะมาที่ีนี่นะ มาทานอาหารเช้าด้วยกัน ในอีกสักชั่วโมงนึง พ่อว่า เราน่าจะพบกัน Changeling (2008)
This parish serves Irish and Italian families.นี่เป็นเขตของไอริชกับอิตาเลี่ยน Doubt (2008)
The working class people of this parish trust us to be different.การแบ่งชนชั้นของผู้คนโดยขอบเขตทางศาสนา เชื่อว่าพวกเราต่างจากคนอื่น Doubt (2008)
She got the old parish priest, Father O'Rourke, and she told him the whole thing.เธอได้พบบาทหลวงแก่เคร่งศาสนา หลวงพ่อ โอรอดค์ และเธอเล่าเรื่องทั้งหมด Doubt (2008)
Then she went back to the old parish priest as instructed.จากนั้นกลับมาหาบาทหลวงเฒ่าผู้แน่ะนำ Doubt (2008)
Well, I'm not going to let her keep this parish in the dark ages!งั้น ผมจะไม่ยอมให้หล่อนทำโบสถ์นี้เข้าสู่ยุคมืด Doubt (2008)
You are single-handedly holding this school and this parish back!คุณเป็นมือเดี่ยวค้ำฟ้า ที่จะจัดการทั้งเรื่องโรงเรียนและโบสถ์รึไงกัน! Doubt (2008)
I took the precaution of calling your last parish.ฉันโทรไปที่โบสถ์ล่าสุดก่อนที่คุณจะย้ายมานี่ Doubt (2008)
You have a history. This is your third parish in five years.คุณมีอดีต ที่นี่เป็นโบสถ์ที่สามในใน5ปีของคุณ Doubt (2008)
But I have my certainty, and armed with that, I will go to your last parish, and the one before that if necessary.แต่ฉันมีความมั่นใจเป็นอาวุธที่จะจบชิวิตนักบวชของคุณ กับอีก... คนก่อน.. Doubt (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARISH    P AE1 R IH0 SH
PARISHES    P AE1 R IH0 SH AH0 Z
PARISHIONER    P ER0 IH1 SH AH0 N ER0
PARISHIONERS    P ER0 IH1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parish    (n) (p a1 r i sh)
parishes    (n) (p a1 r i sh i z)
parishioner    (n) (p @1 r i1 sh @ n @ r)
parishioners    (n) (p @1 r i1 sh @ n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinde {f}; Kirchgemeinde {f}; Pfarrgemeinde {f} | Gemeinden {pl}; Kirchengemeinden {pl}parish | parishes [Add to Longdo]
Gemeindehaus {n}parish hall [Add to Longdo]
Gemeindevorstand {m}parish council [Add to Longdo]
Kirmes {f}parish fair [Add to Longdo]
Pfarrer {m} (katholisch; evangelisch)parish priest; priest [Add to Longdo]
Pfarrkirche {f}parish church [Add to Longdo]
Taufbuch {n}parish register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリッシュ;パリシ[, parisshu ; parishi] (n) parish [Add to Longdo]
引っ張り試験[ひっぱりしけん, hipparishiken] (n) tension test [Add to Longdo]
宮座[みやざ, miyaza] (n) organization of shrine parishioners in a hamlet; parish guild [Add to Longdo]
教区[きょうく, kyouku] (n,adj-no) parish [Add to Longdo]
教区民[きょうくみん, kyoukumin] (n) parishioner [Add to Longdo]
郡庁所在地[ぐんちょうしょざいち, gunchoushozaichi] (n) county seat; parish seat; borough seat; county town [Add to Longdo]
[とき, toki] (n) meals exchanged by parishioners and priests; (P) [Add to Longdo]
氏子[うじこ, ujiko] (n) shrine parishioner [Add to Longdo]
小さっぱりした[こさっぱりした, kosapparishita] (adj-f) neat; tidy; trim [Add to Longdo]
檀家;壇家[だんか;だんけ, danka ; danke] (n) family which supports a temple; parishioner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教区[jiào qū, ㄐㄧㄠˋ ㄑㄩ, / ] parish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parish \Par"ish\, a.
   Of or pertaining to a parish; parochial; as, a parish church;
   parish records; a parish priest; maintained by the parish;
   as, parish poor. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Parish clerk}.
   (a) The clerk or recording officer of a parish.
   (b) A layman who leads in the responses and otherwise assists
     in the service of the Church of England.
 
   {Parish court}, in Louisiana, a court in each parish.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parish \par"ish\ (p[a^]r"[i^]sh), n. [OE. parishe, paresche,
   parosche, OF. paroisse, parosse, paroiche, F. paroisse, L.
   parochia, corrupted fr. paroecia, Gr. paroiki`a, fr.
   pa`roikos dwelling beside or near; para` beside + o'i^kos a
   house, dwelling; akin to L. vicus village. See {Vicinity},
   and cf. {Parochial}.]
   [1913 Webster]
   1. (Eccl. & Eng. Law)
    (a) That circuit of ground committed to the charge of one
      parson or vicar, or other minister having cure of
      souls therein. --Cowell.
    (b) The same district, constituting a civil jurisdiction,
      with its own officers and regulations, as respects the
      poor, taxes, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: Populous and extensive parishes are now divided, under
      various parliamentary acts, into smaller ecclesiastical
      districts for spiritual purposes. --Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
   2. An ecclesiastical society, usually not bounded by
    territorial limits, but composed of those persons who
    choose to unite under the charge of a particular priest,
    clergyman, or minister; also, loosely, the territory in
    which the members of a congregation live. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. In Louisiana, a civil division corresponding to a county
    in other States.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parish
   n 1: a local church community
   2: the local subdivision of a diocese committed to one pastor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top