ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paillasse

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paillasse-, *paillasse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paillasse    (n) pˈælɪæs (p a1 l i a s)
paillasses    (n) pˈælɪæsɪz (p a1 l i a s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paillasse \Pail*lasse"\ (?; F. ?), n. [F., fr. paille straw. See
   {Pallet} a bed.]
   An under bed or mattress of straw. [Written also
   {palliasse}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paillasse
   n 1: mattress consisting of a thin pad filled with straw or
      sawdust [syn: {paillasse}, {palliasse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top