ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pahlavi

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pahlavi-, *pahlavi*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pahlavi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pahlavi*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pahlavi(พา'ละวี) n. พระเจ้าชาร์แห่งอิหร่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stefan! The Shah inspected an honour-guard of the Berlin Police.... schritt Schah Reza Pahlavi die Ehrenformation der Berliner Polizei ab. The Baader Meinhof Complex (2008)
Very good.Guten Tag, Frau PahlaviThe Baader Meinhof Complex (2008)
Welcome, Pahlevi!Willkommen, PahlaviThe Baader Meinhof Complex (2008)
But in 1953 the U.S. and Great Britain engineered a coup d'état that deposed Mosaddegh. and installed Reza Pahlavi as shah.Doch 1953 inszenierten die USA und Großbritannien einen Staatsstreich, bei dem Mosaddegh abgesetzt und Reza Pahlavi als Schah eingesetzt wurde. Argo (2012)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pahlavi \Pah"la*vi\, Pahlevi \Pah"le*vi\, n.
   1. The language of Sassanian Persia. See {Pehlevi}.
    [1913 Webster]
 
   2. The script in which the Pahlavi language was written. It
    was taken from the Aramaic alphabet.
    [PJC]
 
   3. A gold coin formerly used in Iran, equal in value to 20
    rials.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pehlevi \Peh"le*vi`\, n. [Parsee Pahlavi.]
   An ancient Persian dialect in which words were partly
   represented by their Semitic equivalents. It was in use from
   the 3d century (and perhaps earlier) to the middle of the 7th
   century, and later in religious writings. [Written also
   {Pahlavi}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persian \Per"sian\, n.
   1. A native or inhabitant of Persia.
    [1913 Webster]
 
   2. The language spoken in Persia. Ancient Persian of the 3rd
    to 10th centuries is also called {Pahlavi}, and modern
    Persian is also called {Farsi}.
    [1913 Webster + PJC]
 
   3. A thin silk fabric, used formerly for linings. --Beck.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Arch.) See {Persian columns}, under {Persian}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pahlavi
   n 1: Shah of Iran who was deposed in 1979 by Islamic
      fundamentalists (1919-1980) [syn: {Pahlavi}, {Mohammed Reza
      Pahlavi}, {Shah Pahlavi}, {Pahlevi}, {Mohammed Reza
      Pahlevi}]
   2: the Iranian language of the Zoroastrian literature of the 3rd
     to 10th centuries [syn: {Pahlavi}, {Pehlevi}]
   3: the script (derived from the Aramaic alphabet) used to write
     the Pahlavi language

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top