ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off-white

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off-white-, *off-white*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-white[ADJ] ที่มีสีขาวนวล, See also: ซึ่งเป็นสีขาวที่ผสมสีอื่นเล็กน้อย
off-white[N] สีขาวนวล, See also: สีขาวปนเหลืองหรือเทาเล็กน้อย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
off-white    (j) ˌɒf-wˈaɪt (o2 f - w ai1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフホワイト[, ofuhowaito] (n,adj-no) off-white [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-white \off-white\ adj.
   tending toward white; not pure white.
 
   Syn: whitish.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-white \off-white\ n.
   a grayish white.
 
   Syn: tattletale gray, tattletale grey.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 off-white
   adj 1: of something having a color tending toward white [syn:
       {whitish}, {off-white}]
   n 1: a shade of white the color of bleached bones [syn: {bone},
      {ivory}, {pearl}, {off-white}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top