ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nuts

N AH1 T S   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuts-, *nuts*, nut
English-Thai: Longdo Dictionary
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuts[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลก, บ้าๆ
nutshell[N] เปลือกถั่ว
nutshell[N] ผลไม้เปลือกแข็ง
nuts about[IDM] คลั่งไคล้มาก, See also: ชอบมากๆ
nuts and bolts[SL] พื้นฐาน, See also: รากฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuts(นัทซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj. บ้า,คลั่ง. -Phr. (be nuts about (on) คลั่ง), Syn. daft
nuts and boltsn. เรื่องสำคัญ,แก่นแท้,ส่วนสำคัญ
nutshell(นัท'เชล) n. เปลือกผลไม้เปลือกแข็ง. -Phr. (in a nutshell สั้น ๆ ,ย่อ ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God, listen to me, this whole thing is making me nuts now, too.พระเจ้า ฟังฉันก่อน เรื่องทั้งหมดนี้ก็ทำให้ฉันบ้าไปด้วย Oh, God! (1977)
It's just me here, me and those religious nuts outside!ฉันกับคนบ้าศาสนานอกบ้าน Oh, God! (1977)
When we opened it it was full of magic nuts and seedsพอเราเปิดออกมา มันก็มีเมล็ดพืชวิเศษเต็มเลย My Neighbor Totoro (1988)
You see how nuts that sounds?เขาพูดเล่นหรอกน่า Casualties of War (1989)
I'm sure the number of nuts writing fan letters jumps whenever Rachel's on a magazine.นิคกี้ บอกเขาด้วยเรื่องที่มี จม.บ้าๆ จากแฟนมาเรื่อย ทุกครั้งที่ราเชลขึ้นปกหนังสือ The Bodyguard (1992)
What makes you so nuts about rabbits?ทำไมนายถึงบ้าเรื่องกระต่ายจัง Of Mice and Men (1992)
Her dad went nuts every time she'd take off to see me.พ่อของเธอโกรธมากทุกครั้ง ที่เธอออกมาเจอฉัน Léon: The Professional (1994)
You see... all this strange behaviorfrom people that read the books... and the agent going nuts and so on...ฟังนะ คนที่อ่านหนังสือพวกนี้ จะแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมา อย่างตัวแทนบ้าๆที่เราเจอไง In the Mouth of Madness (1994)
You can get them with jimmies or nuts or whipped cream.ซึ่งนายกินได้ ทั้งโรยหน้าแยม รึว่าถั่ว วิปครีม The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I don't think so. I'd go nuts in a week.ฉันไม่คิดอย่างนั้น ฉันไปถั่วในรอบสัปดาห์ Dante's Peak (1997)
I bet he drove you nuts checking your rιsumι.ผมว่าเขาซักประวัติคุณ เสียจนคุณรำคาญ As Good as It Gets (1997)
A regular boyfriend who doesn't go nuts on me.คนธรรมดาที่ ไม่ทำฉันประสาทเสีย As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutsAfter his wife left him, Harold went nuts.
nutsBob found various kinds of nuts.
nutsFoods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.
nutsI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
nutsJoe's nuts about the girl.
nutsMy father taught me the nuts and bolts of gardening.
nutsSquirrels are storing up nuts against the winter.
nutsThe animals were busy collecting nuts.
nutsThese small rodents store up nuts in the winter.
nutsThe squirrel was busy gathering nuts.
nutsThey are gathering nuts.
nutsThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalisong) EN: shell peanuts   
คั่วถั่วลิสง[v. exp.] (khūa thūa lisong) EN: roast peanuts   
เมล็ดปาล์ม[n. exp.] (malet pām) EN: palm nuts   
ถ้าพูดโดยย่อ[v. exp.] (thā phūt dōi yø) EN: in a nutshell ; in a word   FR: en un mot (loc.)
ถั่วลิสงคั่ว[n. exp.] (thūalisong khūa) EN: roasted peanuts   
ถั่วลิสงป่น[n. exp.] (thūalisong pon) EN: ground peanuts   
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément
หญ้าแห้วหมู[n. exp.] (yā haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTS    N AH1 T S
NUTSHELL    N AH1 T SH EH2 L
NUTSHELLS    N AH1 T SH EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuts    (v) nˈʌts (n uh1 t s)
nutshell    (n) nˈʌt-ʃɛl (n uh1 t - sh e l)
nutshells    (n) nˈʌt-ʃɛlz (n uh1 t - sh e l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺母螺栓[luó mǔ luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, ] nuts and bolts [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rutsch mir den Buckel runter!Nuts to you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カキピー[, kakipi-] (n) kaki mochi and peanuts (a common snack) [Add to Longdo]
カシューナッツ[, kashu-nattsu] (n) cashew nuts [Add to Longdo]
ナッツ[, nattsu] (n) nuts [Add to Longdo]
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei [Add to Longdo]
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter [Add to Longdo]
ピーナッツ(P);ピーナツ(P)[, pi-nattsu (P); pi-natsu (P)] (n) peanuts; (P) [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ベーだ;べえだ;ベー;べえ[, be-da ; beeda ; be-; bee] (int) (abbr) (See あっかんべー) Nuts to you! [Add to Longdo]
マカダミアナッツ[, makadamianattsu] (n) macadamia nuts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, n. [OE. fruit, frut, F. fruit, from L. fructus
   enjoyment, product, fruit, from frui, p. p. fructus, to
   enjoy; akin to E. brook, v. t. See {Brook}, v. t., and cf.
   {Fructify}, {Frugal}.]
   1. Whatever is produced for the nourishment or enjoyment of
    man or animals by the processes of vegetable growth, as
    corn, grass, cotton, flax, etc.; -- commonly used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
       Six years thou shalt sow thy land, and shalt gather
       in the
       fruits thereof.            --Ex. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) The pulpy, edible seed vessels of certain plants,
    especially those grown on branches above ground, as
    apples, oranges, grapes, melons, berries, etc. See 3.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The ripened ovary of a flowering plant, with its
    contents and whatever parts are consolidated with it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruits are classified as fleshy, drupaceous, and dry.
      {Fleshy fruits} include berries, gourds, and melons,
      orangelike fruits and pomes; {drupaceous fruits} are
      stony within and fleshy without, as peaches, plums, and
      cherries; and {dry fruits} are further divided into
      {achenes}, {follicles}, {legumes}, {capsules}, {nuts},
      and several other kinds.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The spore cases or conceptacles of flowerless
    plants, as of ferns, mosses, algae, etc., with the spores
    contained in them.
    [1913 Webster]
 
   6. The produce of animals; offspring; young; as, the fruit of
    the womb, of the loins, of the body.
    [1913 Webster]
 
       King Edward's fruit, true heir to the English crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is produced; the effect or consequence of any
    action; advantageous or desirable product or result;
    disadvantageous or evil consequence or effect; as, the
    fruits of labor, of self-denial, of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       The fruit of rashness.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What I obtained was the fruit of no bargain.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       They shall eat the fruit of their doings. --Is. iii
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The fruits of this education became visible.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruit is frequently used adjectively, signifying of,
      for, or pertaining to a fruit or fruits; as, fruit bud;
      fruit frame; fruit jar; fruit knife; fruit loft; fruit
      show; fruit stall; fruit tree; etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fruit bat} (Zool.), one of the Frugivora; -- called also
    {fruit-eating bat}.
 
   {Fruit bud} (Bot.), a bud that produces fruit; -- in most
    oplants the same as the power bud.
 
   {Fruit dot} (Bot.), a collection of fruit cases, as in ferns.
    See {Sorus}.
 
   {Fruit fly} (Zool.), a small dipterous insect of the genus
    {Drosophila}, which lives in fruit, in the larval state.
    There are seveal species, some of which are very damaging
    to fruit crops. One species, {Drosophila melanogaster},
    has been intensively studied as a model species for
    genetic reserach.
 
   {Fruit jar}, a jar for holding preserved fruit, usually made
    of glass or earthenware.
 
   {Fruit pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons of
    the family {Carpophagid[ae]}, inhabiting India, Australia,
    and the Pacific Islands. They feed largely upon fruit. and
    are noted for their beautiful colors.
 
   {Fruit sugar} (Chem.), a kind of sugar occurring, naturally
    formed, in many ripe fruits, and in honey; levulose. The
    name is also, though rarely, applied to {invert sugar}, or
    to the natural mixture or dextrose and levulose resembling
    it, and found in fruits and honey.
 
   {Fruit tree} (Hort.), a tree cultivated for its edible fruit.
    
 
   {Fruit worm} (Zool.), one of numerous species of insect
    larv[ae]: which live in the interior of fruit. They are
    mostly small species of Lepidoptera and Diptera.
 
   {Small fruits} (Hort.), currants, raspberries, strawberries,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nuts \nuts\ (n[u^]ts), pred. a.
   Crazy; loony; insane; batty; -- used in a predicate position,
   ususually in phrases such as to go nuts, went nuts, are you
   nuts? [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nuts \nuts\ (n[u^]ts), interj.
   An expression of disapproval, defiance, or displeasure, as
   in: "Ah, nuts! My knife just broke." [slang]
   [PJC] nutsedge

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuts
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top