ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nippers

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nippers-, *nippers*, nipper
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nippers[N] คีมสำหรับตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
nippers(n) คีม,ปากคีบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're nippers, Tom. They'll come round.ก็แค่พวกเด็กๆ เดี๋ยวก็รู้ตัวเอง Hot Fuzz (2007)
Okay. Come on, nippers. Let's get youse home.ให้ลูกสุนัข, เวลาที่จะกลับบ้าน Happy Feet Two (2011)
Come on, nippers. Let's get youse home.-Let 's go เด็กที่บ้าน เฮ้! Happy Feet Two (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears   FR: ciseaux [mpl]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nippers    (n) nˈɪpəz (n i1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis, #52,981 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッパー[, nippa-] (n) nippers [Add to Longdo]
毛抜き[けぬき, kenuki] (n) (hair) tweezers; nippers [Add to Longdo]
鋏;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nippers \Nip"pers\, n. pl. [From 2d {Nip}.]
   1. Small pinchers for holding, breaking, or cutting.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A device with fingers or jaws for seizing an
    object and holding or conveying it; as, in a printing
    press, a clasp for catching a sheet and conveying it to
    the form.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A number of rope-yarns wound together, used to
    secure a cable to the messenger.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top