ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misspent

M IH0 S S P EH1 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misspent-, *misspent*
English-Thai: Nontri Dictionary
misspent(adj) ใช้ผิดพลาด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A misspent youth.- ใช้วัยเด็กผิดทาง All We Had (2016)
Misspent youth.ตอนวัยรุ่นน่ะ The Boy (2016)
I had a misspent sophomore year.ฉันเคยเรียนและสอบเรื่องนี้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
You looking for Silas or you waxing nostalgic about misspent youth?นายกำลังมองหาไซลัสหรือนายกำลัง รำลึกถึงความหลังวัยเยาว์อยู่ล่ะ Pictures of You (2013)
I wasted some years of my misspent youth a-riding with Jesse and Frank.ผมใช้ชีวิตในวัยเยาว์แบบผิดๆ ไปกับเจสซี่และแฟรงค์ Episode #1.2 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSPENT    M IH0 S S P EH1 N T
MISSPENT    M IH0 S P EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misspent    (v) mˌɪsspˈɛnt (m i2 s s p e1 n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misspend \Mis*spend"\, v. t. [imp. & p. p. {Misspent}; p. pr. &
   vb. n. {Misspending}.]
   To spend amiss or for wrong purposes; to squander; to waste;
   as, to misspend time or money. --J. Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misspent \Mis*spent"\,
   imp. & p. p. of {Misspend}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top