ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merger

M ER1 JH ER0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merger-, *merger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merger[N] ผู้ผสมผสาน, Syn. amalgamation, consolidation, mixture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine

English-Thai: Nontri Dictionary
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
merger๑. การรวมบริษัท๒. หลักควบความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mergerการควบเข้ากัน, การเกลื่อนกลืนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merger clauseข้อกำหนดเกลื่อนกลืนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mergerการควบกิจการ
การที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Mergerการรวมกิจการ [การบัญชี]
Merger accountingการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're hoping if you can get another merger talk with them, Tsukushi-chan will feel a little better?ดังนั้น เธอก็เลยคิดว่า ถ้าทำให้บริษัทรวมกันได้ สึคุชิก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่มั๊ย? Boys Over Flowers (2005)
Don't forget, merger meeting.อย่าลืมการประชุมร่วมบริษัท Firewall (2006)
Merger goes through, we'll go in and replace the whole thing.Merger เข้ามาแล้ว, เรากำลังจะเข้าไป แล้วแทนที่ทุกอย่าง Firewall (2006)
As you can see by the chart, after the merger Accuwest will have 1100 branches in 13 states with over 100 billion in assets.ในขณะที่คุณเห็นสถิตินี่, หลังจากการประชุมร่วม... ...Accuwest จะมี 1,100 สาขา ใน 1 3 รัฐ... ...ด้วยเงินหมุนเวียน 1 แสนล้านเหรียญในระบบ นั่นจะตอบคำถามคุณ, Harry, ใช่... Firewall (2006)
- I want this merger to go smoothly.-ฉันต้องการให้การประชุมร่วมราบรื่น Firewall (2006)
- We can make this merger work for everyone's benefit.-ใช่ -เราทำงานร่วมกันได้... ...สำหรับผลกำไรของทุกคน Firewall (2006)
We're going to have to discuss this merger later.เราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังนะ Awake (2007)
Because if the Shimotomo merger does not go through soon, then that entire firm is in a lot of trouble.เพราะว่า ถ้า บริษัทของกลุ่มชิโมโตโม่ ไม่ทำอะไรซักอย่าง ความมั่นคงทั้งหมด จะอยู่ในภาวะยุ่งยากน่าดู Awake (2007)
This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious.This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious. Awake (2007)
And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire.And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire. Awake (2007)
I've got a merger I'm working on.ฉันเพิ่งรวมบริษัท ฉันต้องทำงานต่อ The Nanny Diaries (2007)
- until this merger is finished.- จนกว่าบริษัทจะรวมกันเสร็จ The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mergerCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
mergerHe had hoped to found a new company after the merger was complete.
mergerThe firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.
mergerThe merger created the first largest bank in Japan.
mergerThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
mergerThe news of the merger of the two companies broke yesterday.
mergerThe office has been topsy-turvy since the merger upset everything.
mergerThe tea leaves all point to a merger, if you ask me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
จมหายไป[v. exp.] (jom hāi pai) FR: immerger
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned   FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
การควบเข้ากัน[n. exp.] (kān khūap khaokan) EN: merger   
การควบกิจการ[n. exp.] (kān khūap kitjakān) EN: merger   

CMU English Pronouncing Dictionary
MERGER    M ER1 JH ER0
MERGERS    M ER1 JH ER0 Z
MERGER'S    M ER1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merger    (n) mˈɜːʳʤər (m @@1 jh @ r)
mergers    (n) mˈɜːʳʤəz (m @@1 jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fusion {f}; Verschmelzung {f}; Zusammenschluss {m}; Unternehmenszusammenschluss {m} | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Fusionsarbitrage {f}merger arbitrage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
企業合併[きぎょうがっぺい, kigyougappei] (n) merger [Add to Longdo]
吸収合併[きゅうしゅうがっぺい, kyuushuugappei] (n) merger; takeover [Add to Longdo]
経営統合[けいえいとうごう, keieitougou] (n) business integration; business merger; integration of management [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity [Add to Longdo]
合併比率[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n,vs) confusion; mixing; merger; (P) [Add to Longdo]
垂直統合[すいちょくとうごう, suichokutougou] (n) vertical integration; vertical merger [Add to Longdo]
大同団結[だいどうだんけつ, daidoudanketsu] (n,vs) merger; (presenting a) united front [Add to Longdo]
町村合併[ちょうそんがっぺい, chousongappei] (n) merger of towns and villages [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merger \Mer"ger\, n.
   1. One who, or that which, merges.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An absorption of one estate, or one contract, in
    another, or of a minor offense in a greater.
    [1913 Webster]
 
   3. The combining of two groups into a unified single group
    under a single leadership, with voluntary participation by
    the leaders or management of both groups.
    [PJC]
 
   4. Specifically: (Business, Finance) The combining of two
    commercial enterprises into a unified single enterprise
    under a single management, with voluntary participation by
    both parties; as, the merger of Daimler-Benz and Chrysler
    into Daimler-Chrysler created a powerful competitor in the
    automobile manufacturing industry. Compare {acquisition}
    and {takeover}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merger
   n 1: the combination of two or more commercial companies [syn:
      {amalgamation}, {merger}, {uniting}]
   2: an occurrence that involves the production of a union [syn:
     {fusion}, {merger}, {unification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top