Search result for

markets

(28 entries)
(0.5727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -markets-, *markets*, market
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketsตลาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Global markets are panicked in early trading this morning in response to the crisis in Central Park.,ตลาดเงินทั่วโลก ตื่นตะหนกเมื่อ เปิดตลาดหุ้นขายเช้านี้ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขี้น ในเซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Because of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened...ใครอ่อนแอก็ตายอยู่ที่นี่ Goemon (2009)
People of the United States of America open your markets to us and come invest in our country.ประชาชนของสหรัฐอเมริกาครับ.. เปิดตลาดให้เรา.. และเข้ามาลงทุนในประเทศเราสิครับ Invictus (2009)
I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with the highest frequency and in the most desirable markets, and that its shareholders, by extension, have the greatest chance of survival and reinvestment.เชื่อว่าความร่วมมือคือสิ่งแรกและเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุดด้วย ที่จะช่วยให้สามารถทำอะไร ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการ ในตลาดที่มีความต้องการสูงสุด Duplicity (2009)
I believe in free markets, ms. Hewes.ผมเชื่อในการค้าเสรี คุณฮิวส์ Look What He Dug Up This Time (2009)
I call off the feds for good, you forget everything you've learned about the energy markets, the brownouts and the merger.ทำไมคุณถึงอยากพบผม? ฉันรู้ว่าคุณควบคุมธุรกิจพลังงาน Trust Me (2009)
He plays markets all over the world.เขาค้าขายไปทั่วโลก They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
These tokyo markets are killing me.ตลาดหุ้นที่โตเกียว ฆ่าฉันแน่ๆ Pleasure Is My Business (2009)
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
Broker. Specialized in foreign markets.เธอเป็นโบรกเกอร์ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ Roadkill (2009)
we need to find out about existing black markets for infants.ขอบคุณ Cradle to Grave (2009)
If we don't cater to all markets, someone else will.ถ้าไม่คนอื่นจะทำแทนเรา คุณพร้อมแค่ไหน หากคิดว่า Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketsCurrency and bond markets are relatively calm.
marketsIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
marketsThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.
marketsThe company is turning to export markets to make up for a decline in domestic sales.
marketsThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
marketsWhat is the percentage of overseas markets for your products?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKETS    M AA1 R K AH0 T S
MARKETS'    M AA1 R K AH0 T S
MARKETSCOPE    M AA1 R K AH0 T S K OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
markets    (v) (m aa1 k i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海外進出[かいがいしんしゅつ, kaigaishinshutsu] (n) advance (e.g. of Japanese exports) into overseas markets [Add to Longdo]
楽座[らくざ, rakuza] (n) (1) (abbr) (See 楽市楽座) free markets and open guilds; (2) way of sitting on the ground with the sole of both feet pressed together [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top