Search result for

magician

(52 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magician-, *magician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magician[N] นักเล่นกล, See also: นักมายากล, นักแสดงกล, Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
magician[N] ผู้มีเวทมนตร์, See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม, Syn. sourcerer, wizard
magician[N] ผู้มีความสามารถพิเศษ, Syn. conjuror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer

English-Thai: Nontri Dictionary
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evil magician?เป็นพ่อมดชั่วร้ายรึเปล่า? Ponyo (2008)
Okay, that was crap, but that's not all magicians.มันต้องใช้ความสามารถด้วย อ้อ ใช่ ฉันลืมไป Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
He would steal from other magicians.เขาขโมยอะไรล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
We're chilling at the International Magician's Convention which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.ตอนนี้ เราอยู่ที่หอประชุมนักมายากลนานาชาติ และนับเป็นโอกาศอันดี ที่จะกล่าวทักทายผู้ที่มาถึงก่อนผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Yeah, we are actually aspiring magicians.พวกคุณจับได้ คือจริงๆ แล้ว พวกเรา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Which in magician land means what, exactly?ในเมืองมายากลนี่ เขาดังขนาดไหนกันล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- He's a magician.เขาอายุหกสิบ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I think my junior magician has to get his strength up before the next trick.พ่อคิดว่านักมายากลตัวน้อย จะทำให้ลูกหายเร็วขึ้น ก่อนจะไปเล่นกลใหม่ Black Swan (2009)
Oh, you're a street magician.อ๋อ คุณคือนักมายากลเปิดหมวก When in Rome (2010)
What is he, a magician?แค่... Everything Is Broken (2010)
I don't know how many wands she had to wave, but your lady magician managed to get the charges dropped against Alec.ฉันไม่รู้ว่าเธอมีคทาวิเศษหรือคาถาอะไร แต่แม่มดสาวของคุณ ก็เสกให้อเล็กซ์มาอยู่ที่นี่ได้ Warrior (2010)
I'm not a magician.- ผมไม่ได้เป็นนักมายากล Course Correction (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magicianHe is something of a magician.
magicianI have a friend whose father is a magician.
magicianI'm very serious about wanting to be a good magician.
magicianI want to be a magician.
magicianMagicians use deception.
magicianThe hand of the magician was quicker than our eyes; before we could say Jack Robinson, the cards he was holding between his fingers disappeared.
magicianThe magician had the children's attention.
magicianThe magician Sarah. Apparently people call her "The Great Mage" or some such.
magicianThe magician's tricks surprised us.
magicianThey all gazed at the magician's movements.
magicianYou're a magician with a needle and thread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้วิเศษ[N] magician, See also: conjuror, sorcerer, Example: เวลาผมสูดกาวเข้าไป ช่วงแรกนั้นมันจะรู้สึกเพลินๆ เบลอๆ ดี พอสักพักผมก็จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวิทยาคม, ผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอผี[n.] (mø phī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor   FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
นักเล่นกล [n.] (naklenkon) EN: magician   
นักปลูกผี[n. exp.] (nak pluk phī) EN: magician   
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker   FR: magicien [m] ; sorcier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGICIAN    M AH0 JH IH1 SH AH0 N
MAGICIANS    M AH0 JH IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magician    (n) (m @1 jh i1 sh @ n)
magicians    (n) (m @1 jh i1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジシャン[, majishan] (n) magician; (P) [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]
手品師[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler [Add to Longdo]
術師[じゅつし, jutsushi] (n) technique user; magician [Add to Longdo]
魔術師[まじゅつし, majutsushi] (n) magician; conjurer [Add to Longdo]
魔術団[まじゅつだん, majutsudan] (n) troupe of magicians [Add to Longdo]
魔法使い;魔法遣い;魔法つかい;魔法使(io)[まほうつかい, mahoutsukai] (n) magician; wizard; sorcerer; witch [Add to Longdo]
妖術者[ようじゅつしゃ, youjutsusha] (n) magician; sorcerer; sorceress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, ] magician; sorcerer [Add to Longdo]
魔术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, / ] magician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggler \Jug"gler\, n. [OE. jogelour, juglur, OF. jogleor,
   jugleor, jongleor, F. jongleur, fr. L. joculator a jester,
   joker, fr. joculus a little jest or joke, dim. of jocus jest,
   joke. See {Joke}, and cf. {Jongleur}, {Joculator}.]
   [1913 Webster]
   1. One who juggles; one who practices or exhibits tricks by
    sleight of hand; one skilled in legerdemain; a conjurer.
    [Archaic]
 
   Note: This sense is now expressed by {magician} or
      {conjurer}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         As nimble jugglers that deceive the eye. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Jugglers and impostors do daily delude them.
                          --Sir T.
                          Browne.
      [1913 Webster]
 
   2. A deceiver; a cheat. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who juggles objects, i. e. who maintains several
    objects in the air by passing them in turn from one hand
    to another.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magician \Ma*gi"cian\, n. [F. magicien. See {Magic}, n.]
   1. One skilled in magic; one who practices the black art; an
    enchanter; a necromancer; a sorcerer or sorceress; a
    conjurer.
    [1913 Webster]
 
   2. An entertainer who produces seemingly magical effects by
    clever illusions; most magicians admit that the craft is
    mere illusion, rather than a true supernatural art.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magician
   n 1: someone who performs magic tricks to amuse an audience
      [syn: {magician}, {prestidigitator}, {conjurer},
      {conjuror}, {illusionist}]
   2: one who practices magic or sorcery [syn: {sorcerer},
     {magician}, {wizard}, {necromancer}, {thaumaturge},
     {thaumaturgist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top