ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lumpish

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lumpish-, *lumpish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lumpish[ADJ] โง่, Syn. dull, stupid
lumpish[ADJ] เป็นก้อน
lumpish[ADJ] อืดอาด, See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา

English-Thai: Nontri Dictionary
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lumpish    (j) lˈʌmpɪʃ (l uh1 m p i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lumpish \Lump"ish\, a.
   Like a lump; inert; gross; heavy; dull; spiritless. "
   Lumpish, heavy, melancholy." --Shak. -- {Lump"ish*ly}, adv.
   -- {Lump"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lumpish
   adj 1: mentally sluggish [syn: {lumpish}, {lumpen},
       {unthinking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top